Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Orlik przy ulicy Bar­ciń­skiej ponow­nie otwarty

Po kil­kutygo­dniowej prze­rwie, związanej z pan­demią koronawirusa, „Orlik” przy ulicy Bar­ciń­skiej został ponow­nie otwarty.

Z kom­pleksu spor­towego można korzystać od środy 6 maja, zachowując przy tym szczególne środki ostroż­no­ści zalecane przez minister­stwo sportu. Orlik czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 13.0019.00. Wej­ście na teren kom­pleksu odbywa się zawsze o peł­nej godzinie. Osoby korzystające z boiska prze­bywać na nim mogą 45 minut.

Jed­nocześnie na obiek­cie może prze­bywać mak­symal­nie 12 osób (6 osób na boisku do koszykówki, 6 osób na boisku do piłki noż­nej), które powinny zachować odpowiedni dystans między sobą. Wszyst­kich dotyczy obowiązek zasłaniania twarzy w drodze na dany obiekt spor­towy, natomiast prze­bywając na boisku ten warunek nie musi być spełniony.

P1220681

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD