Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

PSZOK — dowiedz się co można nieod­płat­nie wywieźć

Urząd Miej­ski w Pako­ści przy­pomina, że każdy miesz­kaniec gminy Pakość, może nieod­płat­nie dostar­czyć do stacjonar­nego Punktu Selek­tyw­nego Zbierania Odpadów Komunal­nych (PSZOK) w miej­scowo­ści Gieb­nia, niżej wymienione odpady komunalne powstałe w jego gospodar­stwie domowym:

- papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
- biood­pady,
- popiół,
- odpady nie­bez­pieczne,
- prze­ter­minowane leki i chemikalia,
- odpady nie­kwalifikujące się do odpadów medycz­nych powstałe w gospodar­stwie domowym, w wyniku przyj­mowania produk­tów lecz­niczych w for­mie iniek­cji i prowadzenia monitoringu poziomu sub­stan­cji we krwi, w szczegól­no­ści igły i strzykawki,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elek­tryczny i elek­troniczny,
- meble i inne odpady wiel­kogabarytowe
- zużyte opony,
- odpady budow­lane i roz­biór­kowe,
- odpady tek­styliów i odzieży.

PSZOK w Giebni czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.0018.00 oraz w soboty w godzinach od 9.0013.00. Gmina Pakość nie wprowadziła ograniczeń w ilo­ści przyj­mowanych przez PSZOK selek­tyw­nie zebranych odpadów komunal­nych, z terenu nie­ruchomo­ści zamieszkałych.

Dodat­kowo pojem­niki na prze­ter­minowane leki umiesz­czone są w wyznaczonych pun­kach zbiórki prze­ter­minowanych leków:
- apteka Dr. Max – ul. Św. Jana 19, Pakość,
- apteka Melisa – ul. Jan­kow­ska 6b, Pakość,
- apteka Św. Jana – ul. Św. Jana 21, Pakość,

Zużyte baterie można oddać w niżej wymienionych punk­tach zbiórki:
- Szkoła Pod­stawowa im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pako­ści – ul. Szkolna 4,
- mar­ket MILA – ul. św. Jana 15,
- mar­ket BIEDRONKA – ul. Jan­kow­ska 9,
- mar­ket DINO – ul. Bar­ciń­ska 12,
- stacja paliw ORLEN – Rybitwy 114.

Ponadto w Miej­skim Punk­cie Elek­trood­padów, przy Ośrodku Kul­tury i Turystyki w Pako­ści można wyrzucać zużyte płyty CD, baterie, żarówki, tonery od drukarek, telefony komór­kowe i ładowarki.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD