Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Możesz złożyć wniosek o dofinan­sowanie na remont zabytku

Na pod­stawie uchwały nr XXXI/​337/​2018 Rady Miej­skiej w Pako­ści z dnia 26 czerwca 2018r. oraz zarządzenia nr 32/​2019 Bur­mistrza Pako­ści z dnia 27 lutego 2019r. do 31 marca 2019 r. można składać wnioski o dotację z budżetu Gminy Pakość na sfinan­sowanie prac kon­ser­wator­skich, restaurator­skich lub robót budow­lanych przy zabyt­kach wpisanych do rejestru zabyt­ków lub znaj­dujących się w gmin­nej ewiden­cji zabytków.

Czytaj więcej: Możesz złożyć wniosek o dofinan­sowanie na remont zabytku

Zapraszamy do wypeł­nienia ankiety

Z uwagi na potrzebę prze­prowadzenia roze­znania w zakresie uruchomienia dodat­kowej linii komunikacji miej­skiej na potrzeby miesz­kań­ców Pako­ści, udostęp­niamy ankietę, w celu wypeł­nienia przez zain­teresowane osoby.

Czytaj więcej: Zapraszamy do wypeł­nienia ankiety

Infor­macja dotycząca usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pakość w 2019 r.

Bur­mistrz Pako­ści zaprasza miesz­kań­ców do składania deklaracji o zamiarze przy­stąpienia w 2019 r. do usunięcia wyrobów zawierających azbest z budyn­ków miesz­kal­nych i gospodar­czych położonych na terenie nie­ruchomo­ści w gminie Pakość.

Czytaj więcej: Infor­macja dotycząca usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pakość w 2019 r.

Czyste powietrze” — spo­tkanie infor­macyjne dla mieszkańców

Wojewódzki Fun­dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu zaprasza na spo­tkanie infor­macyjne o rządowym programie „Czyste Powietrze”. W ramach programu mogą Pań­stwo otrzymać dofinan­sowanie na wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz ter­momoder­nizacji budyn­ków jednorodzinnych.

Czytaj więcej: „Czyste powietrze” — spo­tkanie infor­macyjne dla miesz­kań­ców

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD