Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Wspar­cie finan­sowe idei budowy pomnika

Urząd Mar­szał­kow­ski Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego zwraca się z prośbą o wspar­cie finan­sowe idei budowy pomnika Ofiar Zbrodni Pomor­skiej 1939. Zapraszamy do zapoznania się z oficjal­nym pismem.

Czytaj więcej: Wspar­cie finan­sowe idei budowy pomnika

Nowe odcinki sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość

W ramach zadania inwestycyj­nego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość” powstały następujące odcinki sieci wodociągowej:

Odcinek sieci wodociągowej Ø 90 długo­ści ok. 72,00 m w ul. Działyń­skich w Pakości,

Odcinek sieci wodociągowej Ø 110 długo­ści ok. 185,00 m w m. Wielowieś, gm. Pakość.

Czytaj więcej: Nowe odcinki sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość

Plac zabaw przy ul. Mogileńskiej

Roz­poczęły się kolejne prace, związane z realizacją inwestycji z Budżetu Obywatel­skiego 2018 roku. Tym razem realizowane jest zadanie pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Mogileń­skiej w Pakości”.

Czytaj więcej: Plac zabaw przy ul. Mogileń­skiej

Decyzja o zatwier­dzeniu taryfy wody i ścieków

Zgod­nie z infor­macją z Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych w Pako­ści publikujemy decyzję Dyrek­tora Regional­nego Zarządu Gospodarki Wod­nej Pań­stwowego Gospodar­stwa Wod­nego Wody Pol­skie z siedzibą w Byd­gosz­czy ws. zatwier­dzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pakość

Czytaj więcej: Decyzja o zatwier­dzeniu taryfy wody i ścieków

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD