Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

W Pako­ści uruchomiony zostanie pierw­szy wpłatomat

Już nie­długo uruchomiony zostanie pierw­szy wpłatomat Banku WBK. Urządzenie będzie umoż­liwiało wpłacanie pieniędzy przez Klien­tów Banku na własne rachunki (osobiste i firmowe).

Czytaj więcej: W Pako­ści uruchomiony zostanie pierw­szy wpłatomat

Spo­tkanie w sprawie sieci Serv-​Net

W środę, 21 stycz­nia br. odbyło się spo­tkanie w sprawie dal­szej roz­budowy sieci światło­wodowej na terenie miasta i gminy Pakość. W spo­tkaniu wzięli udział Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal, przed­stawiciele Urzędu oraz przed­stawiciel spółki Servcom realizującej inwestycję.

Czytaj więcej: Spo­tkanie w sprawie sieci Serv-​Net

Har­monogram wywozu nie­czysto­ści stałych na 2015 rok

Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych w Pako­ści podało do publicz­nej wiadomo­ści har­monogram wywozu nie­czysto­ści stałych z tereny miasta i gminy Pakość na 2015 rok czytaj…

Miesz­kańcy Giebni mają nową drogę

Zakoń­czyła się moder­nizacja drogi dojaz­dowej do grun­tów rol­nych czę­ści drogi gmin­nej nr 150414C na odcinku od km 1+430 do 2+460, położonej w m. Gieb­nia gm. Pakość, działka nr 43.

Czytaj więcej: Miesz­kańcy Giebni mają nową drogę

Infor­macja dla wła­ścicieli czworonogów

W dniach 10.05.201424.05.2014 r. przy­chod­nia dla zwierząt w Pako­ści przy ul. Bar­ciń­skiej wykonywać będzie obowiąz­kowe szczepienia psów od 3 m-​ca życia i dobrowolne szczepienia kotów prze­ciwko wściekliźnie.

Czytaj więcej: Infor­macja dla wła­ścicieli czworonogów

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD