Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Bez­płatna zbiórka odpadów rolniczych

Urząd Miej­ski w Pako­ści oraz firma AGROOPC organizują w dniu 12 marca 2014 r. bez­płatny punkt zbiórki odpadów rol­niczych w następujących lokalizacjach

Czytaj więcej: Bez­płatna zbiórka odpadów rol­niczych

Har­monogram wywozu nie­czysto­ści na 2014 rok

Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych w Pako­ści realizujące odbiór odpadów z terenu miasta i gminy Pakość opublikowało har­monogram wywozu nie­czysto­ści stałych na 2014 rok czytaj…

Trwa remont kotłowni przy ul. Jankowskiej

Prace przy wymianie kotłów przy ul. Jan­kow­skiej prze­biegają zgod­nie z planem. Zdemon­towano wyłączone decyzją nad­zoru tech­nicz­nego dwa kotły grzew­cze, które zastąpiono nowymi. Ostatni z trzech starych kotłów zapew­nia bieżące dostawy ciepłej wody dla mieszkańców.

Czytaj więcej: Trwa remont kotłowni przy ul. Jan­kow­skiej

Utrud­nienia dla ruchu pojaz­dów i pieszych na Rybitwach

Miesz­kańcy i kierowcy przejeż­dżający przez Rybitwy muszą uzbroić się w cier­pliwość z powodu utrud­nień spo­wodowanych prze­budową drogi. Ter­min zakoń­czenie robót określony jest na 15 listopada br.

Czytaj więcej: Utrud­nienia dla ruchu pojaz­dów i pieszych na Rybitwach

Prze­budowa ul. Nadnoteckiej

Trwają prace w związku z realizacją zadania pn.: „Prze­budowa drogi gmin­nej nr 151829C ul. Nad­notecka, gm. Pakość wraz z kanalizacją desz­czową”. Do tej pory wykonano instalację kanalizacji desz­czowej odwad­niającej drogę. W chwili obec­nej trwają roboty ziemne – drogowe związane z przed­miotową inwestycją. Nawierzch­nia drogi oraz nawierzch­nie zjaz­dów zostaną wykonane z kostki betonowej.Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD