Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Elek­trosprzątanie — listopad 2012

Gmina Pakość w dniu 10 listopada 2012 r. organizuje akcję bez­płat­nej zbiórki odpadów nie­bez­piecz­nych (zużyty sprzęt RTV i AGD). Zachęcamy miesz­kań­ców do bez­płat­nego prze­kazywania odpadów w wyznaczonych miej­scach na terenie miasta i gminy Pakość wg har­monogramu. zobacz…

Elek­trosprzątanie 2011

Gmina Pakość w dniu 7 maja 2011 r. organizuje akcję zbiórki odpadów nie­bez­piecz­nych (zużytego sprzętu RTV/​AGD, lamp fluorescen­cyj­nych oraz baterii i akumulatorów). Poniżej publikujemy har­monogram zbiórki odpadów.

Elek­trosprzątanie 2010

Gmina Pakość organizuje akcję „ELEK­TROSPRZĄTANIE” w dniu 18 grud­nia 2010 r. w godzinach 10:0014:00 przy budynku Ochot­niczej Straży Pożar­nej w Pako­ści, ul. Św. Jana.

W w/​w miej­scu będzie ustawiony samo­chód z firmy PPHUABBA-​EKOMED” Sp. z o.o. do którego można przekazać:

  • zużyty sprzęt RTV i AGD (telewizory, lodówki, komputery)
  • zużyte lampy fluorescencyjne
  • baterie i akumulatory
  • baterie alkaliczne
Odpady przyj­mowane będą bezpłatnie!

Aneks nr 1 do Umowy o dofinan­sowane projektu

Aktualne koszty inwestycji przed­stawiają się następująco:

  • Cał­kowita war­tość Projektu: 7.002.123,19PLN
  • Kwota dofinan­sowania z Europej­skiego Fun­duszu Roz­woju Regional­nego: 3.420.912,81PLN
    co stanowi: 50% kwoty cał­kowitych wydat­ków kwalifikowal­nych Projektu

Moder­nizacja mostu w Pako­ści zakończona

Od wtorku 1 grud­nia 2009 r. otwarte są już obydwa pasy ruchu na zmoder­nizowanym moście drogo­wym w Pako­ści — tym samym zakoń­czyła się jedna z więk­szych inwestycji realizowanych w naszym mie­ście, przy okazji której nad rzeką Noteć pojawiła się kolejna prze­prawa dla pieszych. Kierowcy naresz­cie ode­tchną gdyż znikną ogromne korki jakie tworzyły się przez ruch wahadłowy, piesi natomiast mogą czuć się bez­piecz­nie pokonując trasę do drugiej czę­ści Pakości.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD