Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Zapraszamy do galerii zdjęć z prze­biegu inwestycji

zobacz…

Pod­pisanie umowy z Wykonawcą robót budow­lanych dla inwestycji budowy obwodnicy.

Dnia 20 sierp­nia 2009r. Bur­mistrz Pako­ści pod­pisał umowę na: Wykonanie robót budow­lanych dla inwestycji pn.:„Budowa obwod­nicy m. Pakość — prze­budowa ulic Cmen­tarna, Mikołaja i Mogileń­ska w Pako­ści, łączących drogi wojewódz­kie nr 251 i 255” z Wykonawcą: Przed­siębior­stwem Budowy Dróg i Mostów Spółka z.o.o., Kobylar­nia 8, 86061 Brzoza, na kwotę brutto w wysoko­ści 6.632.447,81 PLN.

Projekt jest współ­finan­sowany przez Unię Europej­ską ze środ­ków Europej­skiego Fun­duszu Roz­woju Regional­nego w ramach Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego na lata 20072013 w 45,14%, pozostała część wydat­ków inwestycyj­nych pokryta zostanie ze środ­ków budżetowych Gminy Pakość.

Czytaj więcej: Pod­pisanie umowy z Wykonawcą robót budow­lanych dla inwestycji budowy obwod­nicy.

Elek­trosprzątanie po wakacjach

W dniu 12 września po raz kolejny na terenie miasta i gminy Pakość odbędzie się bez­płatna zbiórka odpadów nie­bez­piecz­nych. Do pod­stawionego samo­chodu trans­por­towego firmy ABBA EKOMED Sp. z o.o. można będzie przynosić zużyty sprzęt RTV i AGD, lampy fluorescen­cyjne oraz baterie i akumulatory. Poniżej har­monogram zbiórki odpadów:

Czytaj więcej: Elek­trosprzątanie po wakacjach

Prezen­tacja ruchu

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD