Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Blokada dróg wojewódz­kich w Pakości !

Pakość od dłuż­szego czasu boryka się z problemem nad­mier­nego ruchu ciężarowego kierowanego przez cen­trum miasta. Jedną z przy­czyn tego stanu rzeczy jest wprowadzenie decyzją Zarządu Dróg Powiatowych w Ino­wrocławiu ograniczenia tonażu do 10 ton na drodze powiatowej Rybitwy — Janikowo, gdzie jesz­cze przed wprowadzeniem zakazu kierowcy cięż­kich pojaz­dów skracali sobie trasę przejazdu omijając, Pakość.

Czytaj więcej: Blokada dróg wojewódz­kich w Pako­ści !

Droga wojewódzka przez Pakość odnowiona !

Miesz­kańcy Pako­ści od 14 maja 2006 r. mogą cieszyć się nową nawierzch­nią drogi wojewódz­kiej nr 255 biegnącej przez miasto w kierunku Strzelna.

Odnowiony odcinek od Rynku do przejazdu kolejowego cieszy nie tylko kierow­ców lecz przede wszyst­kim miesz­kań­ców kamienic w cen­trum miasta, którzy cier­pieli na uciąż­liwy hałas i drgania spo­wodowane nad­mier­nym ruchem pojazdów.

Czytaj więcej: Droga wojewódzka przez Pakość odnowiona !

Budowa zatoczki autobusowej.

Na pakoskim osiedlu ku koń­cowi zbliża się budowa zatoczki autobusowej dla miesz­kań­ców korzystających z prze­wozów firmy MATBUD.

Zagospodarowano do tego celu teren po byłym osad­niku Inhoffa, sąsiadujący z dotych­czasowym miej­scem zatrzymywania się autobusów lecz zapew­niającym więk­sze pole manew­rowe co na pewno poprawi bez­pieczeń­stwo podróżujących i miesz­kań­ców okolicz­nych bloków mieszkalnych.

Czytaj więcej: Budowa zatoczki autobusowej.

Budowa pom­powni ścieków na ukończeniu

Zakoń­czyły się prace w ramach prze­budowy dotych­czasowej infrastruk­tury prze­pom­powni i budowy pom­powni ścieków przy skrzyżowaniu ulic Jan­kow­skiej i Radłow­skiej dla połu­dniowej czę­ści miasta znaj­dującej się za przejaz­dem kolejowym w kierunku Strzelna.

Jest to część inwestycji, która na mocy poro­zumień zawar­tych z gminą Bar­cin ma na celu pom­powanie ścieków komunal­nych do złącza w Piech­cinie a następ­nie do oczysz­czalni ścieków w Sadłogoszczu.

Czytaj więcej: Budowa pom­powni ścieków na ukoń­czeniu

Wymiana nawierzchni chod­nika ul. Lipowej

Po długo oczekiwanej wymianie nawierzchni drogi wojewódz­kiej nr 255 w kierunku Strzelna miasto przy­stapiło do wymiany nawierzchni chod­nika biegnącego w pasie wspo­mnianej drogi przy ul. Lipowej.

Czytaj więcej: Wymiana nawierzchni chod­nika ul. Lipowej

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD