Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Czyn­no­ści kon­ser­wacyjne sieci wodociągowej

Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych Sp. z o.o. w Pako­ści infor­muje, że w okresie od 22.03.2021 r. do 31.03.2021 r. na terenie miasta i gminy Pakość zostanie prze­prowadzone płukanie sieci wodociągowej oraz dezynfekcja.

Czytaj więcej: Czyn­no­ści kon­ser­wacyjne sieci wodociągowej

Zimowe obowiązki wła­ścicieli nieruchomości

Gmina Pakość przy­pomina o obowiązku właściciela/​zarządcy nie­ruchomo­ści uprzątania śniegu i lodu z chod­ników położonych wzdłuż nie­ruchomo­ści, w okresie zimowym. Przej­ście chod­nikiem przed posesją powinno być bezpieczne.

Czytaj więcej: Zimowe obowiązki wła­ścicieli nie­ruchomo­ści

Dofinan­sowanie zakupu kom­putera dla dziecka z rodziny rolniczej

Rodzina prowadząca gospodar­stwo rolne, w skład której wchodzi co naj­mniej dwoje dzieci w wieku szkol­nym, które nie ukoń­czyły 18-​ego roku życia może ubiegać się od dofinan­sowanie zakupu kom­putera stacjonar­nego lub prze­nośnego do kwoty 1 500 zł.

Czytaj więcej: Dofinan­sowanie zakupu kom­putera dla dziecka z rodziny rol­niczej

Kam­pania „Piątka za segregację”

Osoby zain­teresowane poszerzeniem swojej wiedzy nt. wła­ściwej segregacji odpadów zapraszamy do zapoznania się z materiałami opracowanymi przez Minister­stwo Środowiska i Klimatu w ramach kam­panii informacyjno-​edukacyjnej „Piątka za segregację”, link do strony poniżej:

https://​naszesmieci​.mos​.gov​.pl/

Dzięki dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Toruniu usunęliśmy prawie 25 ton wyrobów zawierających azbest

Realizując Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość, w 2020 r. wykonaliśmy II etap przed­się­wzięcia pn.: „Demon­taż, trans­port i uniesz­kodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość”.

Czytaj więcej: Dzięki dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Toruniu usunęliśmy prawie 25 ton wyrobów zawierających azbest

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD