Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Komunikat Przed­siębior­stwa Usług Gminnych

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i związanym z tym spad­kiem tem­peratur, Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych w Pako­ści przy­pomina wła­ścicielom i administratorom nie­ruchomo­ści oraz przed­siębior­stwom i instytucjom na terenie miasta i gminy Pakość o koniecz­no­ści odpowied­niego zabez­pieczenia przed zamar­z­nięciem wodomierza (izolację cieplną należy wykonać w spo­sób umoż­liwiający odczyt wodomierza), odwod­nienia i oczysz­czenia studzienek wodomierzowych oraz zaizolowania ich pokryw oraz zabez­pieczenia przed mrozem punk­tów czer­pal­nych zlokalizowanych na zewnątrz posesji.

Czytaj więcej: Komunikat Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych

Nowo posadzone drzewka zniszczone

13 sztuk nowo posadzonych drzew (brzóz) rosnących wzdłuż drogi w Wielowsi zostało wyciętych w ostat­nich dniach przez nie­znanego sprawcę.

Czytaj więcej: Nowo posadzone drzewka znisz­czone

Zasady programu Czyste Powietrze

Zapraszamy Pań­stwa do zapoznania się z zasadami programu „Czyste Powietrze” realizowanego przez Wojewódzki Fun­dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu.

Czytaj więcej: Zasady programu Czyste Powietrze

Planowane wyłączenie prądu

Enea Operator infor­muje o planowanym wyłączeniu prądu w dniu 10 sierp­nia br. w godzinach od 8.30 do 13.30 dla rejonu ulic Polna, Mogileń­ska, Radłowska.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD