Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Zimowe obowiązki wła­ścicieli nieruchomości

Gmina Pakość przy­pomina o obowiązku właściciela/​zarządcy nie­ruchomo­ści uprzątania śniegu i lodu z chod­ników położonych wzdłuż nie­ruchomo­ści, w okresie zimowym. Przej­ście chod­nikiem przed posesją powinno być bezpieczne.

Zgod­nie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto­ści i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) wła­ściciele nie­ruchomo­ści zapew­niają utrzymanie czysto­ści i porządku przez uprząt­nięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczysz­czeń z chod­ników położonych wzdłuż nie­ruchomo­ści, przy czym za taki chod­nik uznaje się wydzieloną część drogi publicz­nej służącą dla ruchu pieszego położoną bez­pośred­nio przy granicy nie­ruchomo­ści; wła­ściciel nie­ruchomo­ści nie jest obowiązany do uprząt­nięcia chod­nika, na którym jest dopusz­czony płatny postój lub par­kowanie pojaz­dów samo­chodowych.

Dotyczy to wszyst­kich posesji bez względu na ich prze­znaczenie i spo­sób użyt­kowania. Bez znaczenia jest fakt, czy działka granicząca z chod­nikiem jest zabudowana czy nie, czy wła­ściciel mieszka na posesji czy nie.

Wła­ścicielami są nie tylko osoby, firmy, które dys­ponują wyłącz­nym prawem własno­ści, ale też współ­wła­ściciele, użyt­kow­nicy wieczy­ści, instytucje mające nie­ruchomo­ści w zarządzie lub użyt­kowaniu, a także osoby, które w jakikol­wiek spo­sób weszły w ich posiadanie.

Chod­nikiem w rozumieniu ww. ustawy jest wydzielona część drogi publicz­nej służącą dla ruchu pieszego.

Oblodzone chod­niki powinny zostać posypane solą i piaskiem. Śnieg należy uprząt­nąć, jed­nak nie wolno zgar­niać go na jezd­nię. Jed­nocześnie przy­pominamy, że nie­bez­pieczne dla prze­chod­niów mogą być rów­nież zwisające z dachów sople lodu, które należy usunąć w taki spo­sób, aby nie stanowiły zagrożenia.

Zwol­niony z obowiązku uprząt­nięcia chod­nika jest:
- Wła­ściciel nie­ruchomo­ści, którego nie­ruchomość graniczy z drogą, ale nie ma ona chod­nika, wła­ściciel nie ma obowiązku uprząt­nięcia śniegu z drogi.

- Wła­ściciel nie­ruchomo­ści, wzdłuż której usytuowany jest chod­nik, ale nie jest on położony bez­pośred­nio przy jej granicy (gdy do nie­ruchomo­ści przy­lega pas zieleni).

- Wła­ściciel nie­ruchomo­ści, którego nie­ruchomość graniczy z chod­nikiem, na którym jest dopusz­czony płatny postój lub par­kowanie pojaz­dów samochodowych.

- Wła­ściciel nie­ruchomo­ści, którego nie­ruchomość graniczy z chod­nikiem, który stanowią przy­stanki autobusowe.

Skutki zanie­dbania obowiązku
Jeśli wła­ściciel będzie się uchylać od obowiązku utrzymywania czysto­ści i porządku grozi mu kara grzywny, którą wymierza się wg prze­pisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (art 10 ust 2, ust. 3 ustawy o utrzymaniu czysto­ści i porządku w gminie). Wła­ściciela obciąża także odpowiedzial­ność cywilna za skutki wypad­ków spo­wodowanych brakiem dbało­ści o chod­nik. Jeśli ktoś pośliznął się na nie­uprząt­niętym lodzie i doznał uszczerbku na zdrowiu, może zażądać od wła­ściciela nie­ruchomo­ści graniczącej z chod­nikiem zwrotu wszel­kich wydat­ków na leczenie, czy zadość­uczynienia pienięż­nego za doznaną krzywdę.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD