Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Dom, miesz­kanie, środowisko

Zmiany w sys­temie gospodarowania odpadami komunalnymi

Pod­czas XV sesji Rady Miej­skiej w Pako­ści, która odbyła się 28 maja 2020 r. Rada Miej­ska w Pako­ści pod­jęła uchwały, które wprowadzają liczne zmiany dotyczące sys­temu gospodarowania odpadami komunal­nymi oraz utrzymania porządku i czysto­ści w gminie.

ZMIANY WPROWADZONE OD 1 LIPCA 2020 r.

- Nowa stawka opłaty za gospodarowanie opadami komunal­nymi wynosi 17 zł miesięcz­nie od miesz­kańca,
- Każdy miesz­kaniec ma obowiązek prowadzić selek­tywną zbiórkę odpadów komunal­nych,
- Nie­ruchomo­ści nie­zamiesz­kałe zostają wyłączone z Gmin­nego Sys­temu Gospodarowania Odpadami,
- Moż­liwość uzyskania zwol­nienia z czę­ści opłaty za gospodarowanie opadami komunal­nymi w wysoko­ści 1 zł miesięcz­nie od stawki opłaty za gospodarowanie opadami komunal­nymi od miesz­kańca, dla wła­ścicieli nie­ruchomo­ści zabudowanych budyn­kami miesz­kal­nymi jed­norodzin­nymi, kom­postujących powstające na terenie nie­ruchomo­ści biood­pady, stanowiące odpady komunalne w kom­postow­niku przydomowym.

Przy­domowy kom­postow­nik musi speł­niać warunki określone w § 36 roz­porządzenia Ministra Infrastruk­tury z dnia 12 kwiet­nia 2002 r. w sprawie warun­ków tech­nicz­nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.) oraz warunki określone w § 18 regulaminu utrzymania czysto­ści i porządku na terenie gminy Pakość (link do uchwały poniżej).

JEŻELI WŁA­ŚCICIEL NIE WYPEŁ­NIA OBOWIĄZKU ZBIERANIA ODPADÓW W SPO­SÓB SELEK­TYWNY, W DRODZE DECYZJI ZOSTANIE OKREŚLONA STAWKA OPŁATY POD­WYŻ­SZONEJ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNAL­NYMI, W WYSOKO­ŚCI 34,00 MIESIĘCZ­NIE OD KAŻ­DEGO MIESZ­KAŃCA ZAMIESZ­KUJĄCEGO DANĄ NIE­RUCHOMOŚĆ.

WŁA­ŚCICIEL W DEKLARACJI ZGŁASZA WSZYST­KIE OSOBY ZAMIESZ­KUJĄCE NA DANEJ NIE­RUCHOMO­ŚCI. W PRZY­PADKU ZMIANY LICZBY OSÓB ZAMIESZ­KUJĄCYCH, NALEŻY ZŁOŻYĆ STOSOWNĄ DEKLARACJĘ ZMIENIAJĄCĄ.

Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych Sp. z o. o. w Pako­ści, jako wykonawca usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunal­nych, będzie zgłaszał do Urzędu Miej­skiego w Pako­ści wszel­kie nie­prawidłowo­ści w segregacji odpadów, czy też uzasad­nione wąt­pliwo­ści co do ilo­ści wytwarzanych odpadów, w zależ­no­ści od liczby osób zgłoszonych w deklaracji.

ZMIANA WZORU DEKLARACJI

pdfAKTUALNA DEKLARACJA DO POBRANIA229.09 KB

Zmianę deklaracji składają:

- miesz­kańcy, którzy dotych­czas deklarowali nie­selek­tywną zbiórkę odpadów,

- miesz­kańcy nie­ruchomo­ści zabudowanych budyn­kami miesz­kal­nymi jed­norodzin­nymi, kom­postujący biood­pady w kom­postow­niku przy­domowym, którzy chcą skorzystać ze zwol­nienia w wysoko­ści 1 zł z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przy­pominamy, że ter­min uisz­czania opłaty pozostaje bez zmian i jest płatny z góry do 15 dnia danego miesiąca.

SEGREGACJA ODPADW

OPŁATY UISZ­CZAMY NA INDYWIDUAL­NIE NADANE NUMERY RACHUN­KÓW BAN­KOWYCH. Numery te nadane zostały odręb­nie dla każ­dej osoby składającej deklarację. W zawiadomieniach infor­mujących o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunal­nymi, które będą prze­syłane w naj­bliż­szym czasie do miesz­kań­ców Pako­ści przy­po­mnimy Pań­stwu nadany indywidual­nie numer rachunku bankowego.

MOŻNA RÓW­NIEŻ UIŚCIĆ OPŁATĘ W KASIE URZĘDU MIEJ­SKIEGO W PAKOŚCI.

Wła­ściciel nie­ruchomo­ści ma obowiązek utrzymania w odpowied­nim stanie sanitar­nym i porząd­kowym miejsc gromadzenia odpadów (gromadzenie odpadów w wyznaczonym miej­scu, aby nie dochodziło do ich zmieszania, dbanie o czystość i porządek miejsc gromadzenia odpadów oraz na terenie przy­ległym, nie­do­pusz­czenie do zalegania odpadów, wokół pojem­ników i wor­ków, zabez­pieczenie miejsc gromadzenia odpadów przed roz­przestrzenianiem odpadów lub zalewaniem przez wody opadowe) oraz pojem­ników do zbierania odpadów komunal­nych (w tym pod­dawanie ich czysz­czeniu i dezyn­fek­cji z częstotliwo­ścią zapew­niającą utrzymanie ich w należytym stanie sanitar­nym, jed­nak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy).

Uchwały z zakresu utrzymania czysto­ści i porządku w Gminie oraz gospodarowania odpadami komunal­nymi dostępnę są w Biuletynie Infor­macji Publicz­nej Gminy Pakość.

Zmiana stawek podyk­towana była koniecz­no­ścią zapew­nienia zbilan­sowania sys­temu gospodarowania odpadami komunal­nymi. Koszty funk­cjonowania sys­temu muszą być pokryte opłatami wnoszonymi przez miesz­kań­ców, a Gmina nie może korzystać z innych źródeł w budżecie, aby finan­sować sys­tem gospodarki odpadami komunal­nymi.
Na wzrost kosz­tów funk­cjonowania sys­temu, składają się:
- wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska, którą muszą ponosić firmy odbierające i zagospodarowujące odpady,
- wzrost kosz­tów pracy (wzrost płacy minimal­nej),
- wzrost cen ener­gii i paliwa,
- zmniej­szenie popytu na surowce wtórne – zmiana prze­pisów spo­wodowała, że część firm zaj­mujących się odzyskiem prze­stała prowadzić działal­ność, a więk­szość surow­ców wtór­nych nie jest skupowana i trzeba zapłacić za prze­kazanie do ponow­nego przetworzenia.

Powyż­sze prze­kłada się na wzrost cen za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, co wiąże się z koniecz­no­ścią zwięk­szenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poniżej linki do uchwał z zakresu utrzymania czysto­ści i porządku w gminie oraz gospodarowania odpadami komunalnymi:

http://​bip​.pakosc​.pl/​?​a​p​p​=​u​c​h​w​a​l​y​&​a​m​p​;​n​i​d​=​3784​&​a​m​p​;​y​=​2020

http://​bip​.pakosc​.pl/​?​a​p​p​=​u​c​h​w​a​l​y​&​a​m​p​;​n​i​d​=​3788​&​a​m​p​;​y​=​2020

http://​bip​.pakosc​.pl/​?​a​p​p​=​u​c​h​w​a​l​y​&​a​m​p​;​n​i​d​=​3785​&​a​m​p​;​y​=​2020

http://​bip​.pakosc​.pl/​?​a​p​p​=​u​c​h​w​a​l​y​&​a​m​p​;​n​i​d​=​3783​&​a​m​p​;​y​=​2020

http://​bip​.pakosc​.pl/​?​a​p​p​=​u​c​h​w​a​l​y​&​a​m​p​;​n​i​d​=​3786​&​a​m​p​;​y​=​2020

http://​bip​.pakosc​.pl/​?​a​p​p​=​u​c​h​w​a​l​y​&​a​m​p​;​n​i​d​=​3787​&​a​m​p​;​y​=​2020

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD