Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Stypen­dia pomostowe

Fun­dacja Edukacyjna Przed­siębior­czo­ści ogłosiła XXI edycję programu stypen­diów pomostowych. Szczegóły na plakacie i w regulaminie.

Czytaj więcej: Stypen­dia pomostowe

Apel wojewody

Pod­czas wczoraj­szej kon­feren­cji pra­sowej wojewoda kujawsko-​pomorski Mikołaj Bog­danowicz wystosował apel by osoby, które mają moż­liwo­ści, mają wolne miesz­kania, wolne prze­strzenie i chcą pod swój dach przyjąć uchodź­ców, aby roz­ważyły taką ewen­tual­ność i zgłosiły się do swojego urzędu miasta/​gminy.

Czytaj więcej: Apel wojewody

Nagrody bur­mistrza dla nauczycieli

Dnia 21 paź­dzier­nika 2021 r. Bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń w towarzystwie Zastępcy Bur­mistrza Pako­ści Szymona Łep­skiego oraz Kierow­nika Cen­trum Usług Wspól­nych Gminy Pakość Agnieszki Chlebic­kiej, uhonorował nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, za trud wkładany w kształ­cenie i wychowanie młodych pokoleń oraz życzył wielu suk­cesów zawodowych.

Czytaj więcej: Nagrody bur­mistrza dla nauczycieli

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dziś obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. To pol­skie święto oświaty i szkol­nic­twa wyż­szego. Upamięt­nia ono rocz­nicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatow­skiego. Z tej okazji bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń oraz prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Michał Siem­bab składają naj­ser­decz­niej­sze życzenia.

Czytaj więcej: Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD