Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Pod­pisanie umowy na budowę przedszkola

W dniu 10 kwiet­nia br., w budynku Urzędu Miej­skiego w Pako­ści bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal pod­pisał umowę z wyłonionym w drodze prze­targu wykonawcą na budowę nowoczesnego przed­szkola w Pako­ści — firmą Investon24 Sp. z o.o. Sp. K. z Torunia, reprezen­towaną przez p. Arkadiusza Iwiń­skiego. Na inwestycję, której realizacja ruszy już lada dzień, władze Pako­ści pozyskały blisko 2 miliony złotych dofinansowania.

Zadanie będzie kosz­towało ponad 4 miliony złotych i składa się z dwóch etapów: I budowa budynku wraz z instalacjami wewnętrz­nymi sieci kanalizacji sanitar­nej, sieci wodociągowej, wen­tylacji, klimatyzacji, grzew­czej i elek­troener­getycz­nej oraz przy­łączem kanalizacyj­nym oraz etap II dostawa i mon­taż wyposażenia pomiesz­czeń budynku przed­szkola.
Nowy budynek zlokalizowany będzie na terenie przy Szkole Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści.
Na powierzchni 923,92 m2 znaj­dzie się m.in.: 8 oddziałów dziecięcych wyposażonych w oddzielne łazienki, sala edukacyjna, magazyn sprzętu dydak­tycz­nego, sekretariat i gabinet dyrek­tora, gabinet logopedy, pokój nauczyciel­ski, sanitariaty, szat­nia, część tech­niczna z kotłow­nią. Przed­szkole posiadać będzie także własną kuch­nię wraz z całym zapleczem: zmywal­nią, obieral­nią, magazynami i innymi pomiesz­czeniami.
Zadanie współ­finan­sowane jest z Europej­skiego Fun­duszu Roz­woju Regional­nego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne spo­łeczeństwo i kon­kuren­cyjne kadry Działania 6.3. Inwestycja w infrastruk­turę edukacyjną Pod­działania 6.3.1. Inwestycje w infrastruk­turę przed­szkolną Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego na lata 20142020.

poziom kolor

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD