Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Pod­sumowanie semetru w SP. im. E.Estkowskiego

Koniec semestru to czas pod­sumowań pół­rocz­nej pracy szkół. Okres ten w Szkole Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego w Pako­ści obfitował w wiele działań, akcji, imprez, a także suk­cesów uczniów, zarówno indywidual­nych jak i zespołowych.

Na apelu, który odbył się w minionym tygo­dniu, nagrodzono stypen­diami naukowymi tych, którzy uzyskali naj­wyż­sze śred­nie. Są to:
- Kryszak Kinga IIc,
- Wietrzykow­ska Patrycja IIc,
- Kotyń­ska Matylda IIIa,
- Szczepaniec Gabriela IVa,
- Pracka Natalia VIIa,
- Jagodziń­ska Julia IVa,
- Maj­chrzak San­dra IVa,
- Per­likow­ska Patrycja IVa,
- Krauze Julia IVa,
- Woj­ciechow­ski Jeremiasz IVa,
- Salamon Agata IIIa,
- Zwoliń­ska Karolina IIc,
- Czkal­ski Paweł IVa,
- Ant­czak Wik­toria IIIa,
- Makowiecki Patryk IIa,
- Paciorek Mikołaj IIb,
- Benetur­ska Weronika IIIa.

oraz stypen­diami spor­towymi chłop­ców:
- Alek­san­dra Nadol­skiego VIIa,
- Pawła Czkal­skiego IVa.

Spo­tkanie to było też okazją do wyróż­nienia uczniów regular­nie uczęsz­czających do szkoły, czyli mających 100% frekwen­cję. Są to:
- Popław­ski Oskar IIa,
- Sobieska Dawid IIb,
- Nawrocki Hubert IIc,
- Wietrzykow­ska Patrycja IIc,
- Zwoliń­ska Karolina IIc,
- Bryda Dżenifer IId,
- Maj Klaudia IId,
- Siw­kow­ski Dominik IId,
- Bieniek Aleksy IIIa,
- Brzozow­ski Paweł IIIa,
- Grobel­ski Dawid IIIa,
- Gór­ski Patryk IIIb,
- Lewan­dow­ski Kac­per IIIc,
- Żaba Mag­dalena IVa,
- Jarecki Jakub VIIa,
- Moritz Bar­tosz VIIa,
- Brzykcy Zuzanna VIIb.

Natomiast bar­dzo dobrą frekwen­cję, czyli ponad 99% obec­no­ści mają:
- Wesołow­ski Kamil IIIc,
- Kaliń­ska Natalia IIIb,
- Wój­cik Patrycja IIIb,
- Lauter Patryk IIIb,
- Tom­czak Nikola IIc,
- Woj­ciechow­ski Jeremiasz IVa,
- Kelm Dag­mara VIIa,
- Rychwal­ski Kac­per IIIa,
- Żak Alek­san­dra IIc,
- Chrząszcz Daria IIb,
- Malinow­ski Igor VIIa,
- Osiń­ski Marek IIIa,
- Tom­czak Laura IIIb,
- Emeschaj­mer Błażej IIb,
- Ziół­kow­ski Mikołaj IIIc,
- Mroczyń­ski Filip IIa,
- Popław­ska Klara Ia.

Na szczególną uwagę zasługuje rów­nież uczen­nica klasy IIIa Weronika Benetur­ska, która w wojewódz­kim kon­kur­sie matematycz­nym uzyskała tytuł finalisty.

Wszyst­kim ser­decz­nie gratulujemy i życzymy wytrwało­ści oraz dal­szych sukcesów.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD