Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Lek­koatletyczny maj naszych gimnazjalistów

Po raz siódmy młodzież gim­nazjum w Pako­ści uczest­niczyła w Biegu Piastow­skim, który odbył się 10 maja w Ino­wrocławiu. Reprezen­tacja szkoły licząca 23 osoby wywal­czyła w kategorii drużynowej III miej­sce. Indywidual­nie naj­lepiej pobiegła Katarzyna Żmich, która zajęła II miej­sce w swojej kategorii wiekowej.

Czytaj więcej: Lek­koatletyczny maj naszych gim­nazjalistów

Szkoła w Kościelcu działa już 180-​lat

23 maja br. Szkoła Pod­stawowa w Kościelcu obchodziła Jubile­usz 180-​lecia ist­nienia. Obchody roz­poczęła msza święta w kościele parafial­nym. Następ­nie uroczystość prze­niosły się na boisko szkoły, gdzie miał miej­sce okolicz­no­ściowy apel.

Czytaj więcej: Szkoła w Kościelcu działa już 180-​lat

Można zdobyć stypen­dium w wysoko­ści 500 zł miesięcznie

Pol­sko – Amerykań­ska Fun­dacja Wol­no­ści, Narodowy Bank Pol­ski, Fun­dacja PZU, Fun­dacja BGK oraz inne instytucje, które przy­stąpią do realizacji Programu przy wspar­ciu organizacyj­nym Agen­cji Nie­ruchomo­ści Rol­nych w roku akademic­kim 2014/​2015 realizują Program STYPEN­DIÓW POMOSTOWYCH.

Czytaj więcej: Można zdobyć stypen­dium w wysoko­ści 500 zł miesięcz­nie

Mistrzyni Olim­pij­ska Otylia Jędrzej­czak w Pakości

Mając na względzie promowanie aktyw­no­ści fizycz­nej i zdrowego trybu życia wśród młodzieży, do naszego gim­nazjum zawitała Mistrzyni Olim­pij­ska, Mistrzyni świata, Mistrzyni Europy i trzykrotna rekor­dzistka świata w pływaniu Otylia Jędrzej­czak. Odwiedziny związane były z ogól­nopol­ską akcją „Rok Szkoły w Ruchu”, w której uczest­niczy placówka, a której ambasadorem jest nasza utytuowana pływaczka.

Czytaj więcej: Mistrzyni Olim­pij­ska Otylia Jędrzej­czak w Pako­ści

Suk­ces Żacz­ków z MUKS Sokół

W dniach 1718 maja w hali spor­towej w Ino­wrocławiu odbył się Ogól­nopol­ski Tur­niej Koszykówki Żacz­ków w którym wzięła drużyna MUKS „Sokół” Pakość.

Czytaj więcej: Suk­ces Żacz­ków z MUKS Sokół

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD