Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Trwa Europej­ski Tydzień Sportu

Od 17 do 23 maja 2014 roku obchodzony jest VI Europej­ski Tydzień Sportu dla Wszyst­kich. Zapraszamy do udziału w imprezach zor­ganizowanych na terenie naszej gminy w tym terminie.

Czytaj więcej: Trwa Europej­ski Tydzień Sportu

Tak kształ­tuje się postawy patriotyczne wśród uczniów

Uroczystym apelem uczczono w gim­nazjum 223 rocz­nicę uchwalenia Kon­stytucji 3-​Maja. Dokument został przyjęty 3 maja 1791 roku przez ówczesny Sejm. Była to pierw­sza kon­stytucja w Europie, a zarazem druga po amerykań­skiej ustawa zasad­nicza na świecie.

Czytaj więcej: Tak kształ­tuje się postawy patriotyczne wśród uczniów

Nasze Gim­nazjum w finale wojewódz­kim Coca Cola Cup!

Znakomicie spisali się reprezen­tanci naszego gim­nazjum, którzy po raz kolejny wywal­czyli awans do finału wojewódz­kiego tur­nieju Coca Cola Cup 2014. Podob­nie jak w pierw­szym tur­nieju, nasi reprezen­tanci okazali się bez­kon­kuren­cyjni w ostat­niej run­dzie kwalifikacyj­nej, która odbyła się 28.04.2014 roku w Barcinie.

Czytaj więcej: Nasze Gim­nazjum w finale wojewódz­kim Coca Cola Cup!

Spo­tkanie w sprawie oświaty. W tle organizacja nowego roku szkolnego.

9 kwiet­nia br., Bur­mistrz Wiesław Koń­czal, Skarb­nik Gminy Anna Kruszka, Komisja Oświaty, Kul­tury i Sportu, spo­tkali się w CIT z dyrek­torami szkół oraz Prze­wod­niczącym ZNP. Celem spo­tkania było omówienie przy­gotowań do kolej­nego roku szkolnego.

Czytaj więcej: Spo­tkanie w sprawie oświaty. W tle organizacja nowego roku szkol­nego.

Finał Wojewódzki Tur­nieju Pił­kar­skiego „Z podwórka na stadion – o Puchar Tymbarka”

W dniach 2627.03.2014r. na stadionie KSWDA” Świecie odbyły się mecze, których stawką był wyjazd na Finał Ogól­nopol­ski Tur­nieju do War­szawy. W zmaganiach wzięli udział pił­karze ze Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pakości.

Czytaj więcej: Finał Wojewódzki Tur­nieju Pił­kar­skiego „Z podwórka na stadion – o Puchar Tym­barka”

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD