Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Wyprawka szkolna” 2013

Ruszył rządowy projekt pomocy „Wyprawka szkolna”. Wniosek należy złożyć do dyrek­tora szkoły, do której uczeń będzie uczęsz­czał w roku szkol­nym 2013/​2014. Ter­min składania dokumen­tów do 6 września 2013r.

Czytaj więcej: „Wyprawka szkolna” 2013

W SP Pakość roz­dano stypen­dia za wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie

Podob­nie, jak w poprzed­nich latach, Bur­mistrz Wiesław Koń­czal wręczył naj­lep­szym uczniom na uroczystej gali w Szkole Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści stypen­dia za wyniki w nauce i osiągnięcia spor­towe. Tym samym zostali uhonorowani najlepsi.

Czytaj więcej: W SP Pakość roz­dano stypen­dia za wyniki w nauce i osiągnięcia w spo­rcie

Uniwer­sytet Trzeciego Wieku w Pako­ści koń­czy rok akademicki

Utworzony w ubiegłym roku w naszym Ośrodku Kul­tury Uniwer­sytet Trzeciego Wieku zakoń­czył rok akademicki. Pod­czas uroczysto­ści, która odbyła się 17 czerwca br., z rąk Bur­mistrza Wiesława Koń­czala i przed­stawiciela Wyż­szej Szkoły Gospodarki w Byd­gosz­czy Prze­mysława Ziół­kow­skiego 28 studen­tów otrzymało dyplomy ukoń­czenia pierw­szego roku.

Czytaj więcej: Uniwer­sytet Trzeciego Wieku w Pako­ści koń­czy rok akademicki

Spo­tkanie dyrek­torów placówek oświatowych z burmistrzem

W dniu 10 stycz­nia br., bur­mistrz Wiesław Koń­czal zaprosił dyrek­torów szkół i przed­szkoli do wspól­nej roz­mowy nad funk­cjonowaniem jed­nostek oświatowych. Edukacją w szkołach i przed­szkolach na terenie naszej gminy, a pod­legających bez­pośred­nio samorządowi, objętych jest 1046 uczniów.

Czytaj więcej: Spo­tkanie dyrek­torów placówek oświatowych z bur­mistrzem

Mamy Uniwer­sytet w Pakości

Póź­nym popołu­dniem, 30 paź­dzier­nika br., w sali Ośrodka Kul­tury i Turystyki roz­począł swoją działal­ność Uniwer­sytet Trzeciego Wieku. Powstał on dzięki współ­pracy Ośrodka Kul­tury z Wyż­szą Szkołą Gospodarki w Byd­gosz­czy. Uroczystej Immatrykulacji studen­tów dokonał Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Kończal.

Czytaj więcej: Mamy Uniwer­sytet w Pako­ści

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD