Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Roz­począł się nowy rok szkolny

3 września br. roz­począł się nowy rok szkolny w naszej gminie. W szkole Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich naukę w klasach pierw­szych roz­poczęło 62 uczniów, w Gim­nazjum im. Ewarysta Est­kow­skiega 80, natomiast w Szkole Pod­stawowej im. Armii Krajowej — 23 uczniów. W uroczystych inauguracjach uczest­niczył Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal oraz Sekretarz Gminy Szymon Łep­ski. Wszyst­kim nauczycielom i uczniom życzymy wytrwałej i owoc­nej pracy.

Czytaj więcej: Roz­począł się nowy rok szkolny

Święto Szkoły Pod­stawowej w Kościelcu

W dniu 21 maja 2012 r., w Kościelcu, obchodzono 13 rocz­nicę nadania Szkole Pod­stawowej imienia Armii Krajowej. Obchody roz­poczęła msza święta, którą poprowadził ks. Maciej Kuczyń­ski. Kolejny punk­tem była uroczysta akademia przy­gotowana przez uczniów i grono pedagogiczne, na której zabrał głos Bur­mistrz Pako­ści Wiesław Koń­czal.

Czytaj więcej: Święto Szkoły Pod­stawowej w Kościelcu

Spo­tkanie w sprawie szkolnictwa

W dniu 9 marca br. Bur­mistrz Pako­ści spo­tkał się z dyrek­torami placówek oświatowo-​wychowawczych z terenu miasta i gminy Pakość. Spo­tkanie poświęcone było sytuacji w szkolnictwie.

Czytaj więcej: Spo­tkanie w sprawie szkol­nic­twa

Na zdol­nych czeka stypendium

Za dwa tygo­dnie roz­pocz­nie się realizowany przez Urząd Mar­szał­kow­ski Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego nabór wniosków o stypen­dium „Zdolni na start”. W tym roku wspar­cie finan­sowe dla zdol­nych gim­nazjalistów i uczniów szkół ponad­gim­nazjal­nych będzie o połowę więk­sze niż w roku ubiegłym. Na pomoc mogą liczyć rów­nież nauczyciele, sprawujący opiekę nad stypen­dystami. Na projekt prze­znaczono ponad 1,2 miliona złotych.

Czytaj więcej: Na zdol­nych czeka stypen­dium

Stypen­dium szkolne o charak­terze socjal­nym na rok szkolny 2009/​2010

Infor­macja dla składających wniosek o przy­znanie stypen­dium szkol­nego o charak­terze socjal­nym na rok szkolny 2009/​2010.

Stypen­dium szkolne może otrzymać uczeń zamiesz­kały na terenie Gminy Pakość znaj­dujący się w trud­nej sytuacji material­nej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczegól­no­ści, gdy w rodzinie tej występuje: bez­robocie, ciężka lub długo­trwała choroba, wielo­dziet­ność, brak umiejęt­no­ści wypeł­niania funk­cji opiekuńczo-​wychowawczych, alkoholizm lub nar­komania, a także gdy rodzina jest nie­pełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD