Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Zakupiliśmy kom­putery do zdal­nej nauki

Bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, w dniu 17 kwiet­nia 2020 r., pod­pisał umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyj­nego Pol­ska Cyfrowa na lata 20142020, Osi Priorytetowej nr IPowszechny dostęp do szyb­kiego Inter­netu”, działania 1.1: Wyeliminowanie terytorial­nych róż­nic w moż­liwo­ści dostępu do szerokopasmowego Inter­netu o wysokich prze­pustowo­ściachdotyczącą realizacji projektu gran­towego pn. zdalna Szkoławspar­cie Ogól­nopol­skiej Sieci Edukacyj­nej w sys­temie kształ­cenia zdalnego.

Czytaj więcej: Zakupiliśmy kom­putery do zdal­nej nauki

Wydłużone czasowe ograniczenie funk­cjonowania jed­nostek oświatowych

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej czasowe ograniczenie funk­cjonowania jed­nostek sys­temu oświaty w związku z zapobieganiem, prze­ciw­działaniem i zwal­czaniem COVID-​19 wydłuża się do 10 kwiet­nia br. Dyrek­torzy szkół wdrażają moż­liwość kształ­cenia na odległość i będą prze­kazywać rodzicom infor­macje na bieżąco.

Czytaj więcej: Wydłużone czasowe ograniczenie funk­cjonowania jed­nostek oświatowych

VII kier­masz świąteczny w Estkowskim

Kier­masz świąteczny organizowany każ­dego roku w Szkole Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego stał się już lokalną tradycją. W tym roku była to już 7 edycja!

Czytaj więcej: VII kier­masz świąteczny w Est­kow­skim

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD