Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Gmina na czasie

Gmina otrzymała grant w kwocie 18 339,00 zł na realizację Mikroprojektu pn. „Gmina na czasie w gminie Pakość” w projek­cie „Gmina na czasie” (Umowa Nr POPC.03.01.0000-​0099/​18) realizowanego w ramach Programu Operacyj­nego Pol­ska Cyfrowa na lata 20142020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kom­peten­cje spo­łeczeń­stwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz roz­woju kom­peten­cji cyfrowych”.

Czytaj więcej: Gmina na czasie

Nagrody bur­mistrza wręczone

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku szkol­nym 2019/​2020, Bur­mistrz Pako­ści przy­znał nagrody dyrek­torom i nauczycielom, odznaczającym się efek­tywną pracą dydak­tyczną i wychowawczą.

Czytaj więcej: Nagrody bur­mistrza wręczone

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

zyczenia dzien nauczyciela

Przyjdź i zobacz nowe przedszkole

Szanowni Pań­stwo,
Infor­mujemy, iż w nie­dzielę, 8 września w godzinach od 15.00 do 18.00 odbędzie się „dzień otwarty” dla wszyst­kich chęt­nych, którzy chcą obej­rzeć wnętrza nowego budynku Przed­szkola Miejskiego.

Czytaj więcej: Przyjdź i zobacz nowe przed­szkole

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD