Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Stypen­dium szkolne o charak­terze socjal­nym na rok szkolny 2008/​2009

Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści podaje infor­macje dla składających wniosek o przy­znanie stypen­dium szkol­nego o charak­terze socjal­nym na rok szkolny 2008/​2009.
Stypen­dium szkolne może otrzymać uczeń zamiesz­kały na terenie Gminy Pakość znaj­dujący się w trud­nej sytuacji material­nej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczegól­no­ści, gdy w rodzinie tej występuje: bez­robocie, ciężka lub długo­trwała choroba, wielo­dziet­ność, brak umiejęt­no­ści wypeł­niania funk­cji opiekuńczo-​wychowawczych, alkoholizm lub nar­komania, a także gdy rodzina jest nie­pełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.


Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia upraw­niającego do ubiegania się o stypen­dium szkolne o charak­terze socjal­nym nie może prze­kroczyć 351 netto.
O przy­znanie stypen­dium może ubiegać się:
 • uczeń szkoły publicz­nej lub nie­publicz­nej (szkoły pod­stawowej, gim­nazjum, szkoły ponadgimnazjalnej),
 • słuchacz publicz­nego lub nie­publicz­nego kolegium nauczycielskiego,
 • słuchacz nauczyciel­skiego kolegium języków obcych,
 • słuchacz kolegium pracow­ników służb spo­łecz­nych do czasu ukoń­czenia kształ­cenia, nie dłużej jed­nak niż do ukoń­czenia 24 roku życia
 • wychowanek publicz­nego lub nie­publicz­nego ośrodka umoż­liwiającego dzieciom i młodzieży upo­śledzonej umysłowo realizację obowiązku szkol­nego i obowiązku nauki do czasu ukoń­czenia realizacji obowiązku nauki.
Stypen­dium szkolne może być udzielone w for­mie:
 • cał­kowitego lub czę­ściowego pokrycia kosz­tów udziału w zajęciach edukacyj­nych, w tym wyrów­naw­czych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyj­nych realizowanych poza szkołą,
 • pomocy rzeczowej o charak­terze edukacyj­nym, w tym szczegól­no­ści zakupu podręczników,
 • cał­kowitego lub czę­ściowego pokrycia kosz­tów związanych z pobieraniem nauki poza miej­scem zamiesz­kania (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych)
 • świad­czenia pienięż­nego na cele o charak­terze edukacyj­nym, w tym szczegól­no­ści zakupu pod­ręcz­ników.
Stypen­dium może myć udzielone w jed­nej lub kilku for­mach jednocześnie.Wniosek o przy­znanie stypen­dium szkol­nego wraz z załącz­nikami mogą złożyć:
 • rodzic/​opiekun prawny ucznia
 • peł­noletni uczeń
Do wniosku należy dołączyć zaświad­czenia potwier­dzające źródła dochodu, m.in.:
 • z zakładu pracy
 • z gospodar­stwa rol­nego (zaświad­czenie o wiel­ko­ści hek­tarów przeliczeniowych)
 • z ośrodka pomocy spo­łecz­nej (zaświad­czenie o uzyskanej pomocy materialnej)
 • z powiatowego urzędu pracy
 • odcinki z renty lub emerytury
 • w przy­padku otrzymania emerytury alimen­tów (potwier­dzenie prze­kazem pocz­towym, wyciągiem ban­kowym)
 • zaświad­czenie ze szkoły o pobieraniu nauki
 • opinia dyrektora/​szkoły/​placówki o uczniu (postanowienie – wzór do pobrania razem z wnioskiem)
TER­MIN I MIEJ­SCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
do 15 września 2008 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści ul. Ino­wrocław­ska 14 w godzinach urzędowania


Ważne:
Rodzice ucznia otrzymującego stypen­dium szkolne (lub peł­noletni uczeń) są zobowiązani nie­zwłocz­nie powiadomić organ, który przy­znał stypen­dium o ustaniu przy­czyn, które stanowiły pod­stawę przy­znania stypen­dium szkol­nego.
W przy­padku ustania przy­czyn, które stanowiły pod­stawę przy­znania stypen­dium szkol­nego, stypen­dium wstrzymuje się lub cofa.
Należ­no­ści z tytułu nienależ­nie pobranego stypen­dium szkol­nego pod­legają ściągnięciu w trybie prze­pisów o postępowaniu egzekucyj­nym w administracji.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD