Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Trwa procedura prze­tar­gowa w sprawie budowy nowego przedszkola

poziom kolor

Trwa procedura prze­tar­gowa w celu wyłonienia wykonawcy na realizację zadania pn. „Tworzenie nowych miejsc przed­szkol­nych poprzez budowę Przed­szkola Miej­skiego w Pakości”.

Nowy budynek zlokalizowany będzie na terenie przy Szkole Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści. Jego powierzch­nia użyt­kowa wyniesie 923,92 m2.

W projek­cie par­terowego budynku znalazły się m.in.: 8 oddziałów dziecięcych wyposażonych w oddzielne łazienki, sala edukacyjna, magazyn sprzętu dydak­tycz­nego, sekretariat i gabinet dyrek­tora, gabinet logopedy, pokój nauczyciel­ski, sanitariaty, szat­nia, część tech­niczna z kotłow­nią. Przed­szkole posiadać będzie także własną kuch­nię wraz z całym zapleczem: zmywal­nią, obieral­nią, magazynami i innymi pomieszczeniami.

Głów­nym celem budowy nowego przed­szkola jest zwięk­szenie dostępu do usług edukacyj­nych, w szczegól­no­ści dla dzieci o specjal­nych potrzebach edukacyj­nych, poprzez poprawę i roz­wój zasobów infrastruk­tury przedszkolnej.

W wyniku realizacji inwestycji w infrastruk­turę wychowania przed­szkol­nego poprawie ulegnie poziom prawidłowego roz­woju psychoruchowego oraz prze­biegu wychowania i kształ­cenia dzieci, zwięk­szy się poziom bez­pieczeń­stwa dzieci oraz wyrów­nane zostaną szanse edukacyjne dzieci z obszarów wiej­skich. Nowe przed­szkole zlikwiduje rów­nież problem dzieci z nie­peł­nospraw­no­ścią, ponie­waż obiekt będzie pozbawiony barier architektonicznych.

Zgod­nie z umową o dofinan­sowanie projektu pn. „Tworzenie nowych miejsc przed­szkol­nych poprzez budowę Przed­szkola Miej­skiego w Pako­ści” zawartą pomiędzy Wojewódz­twem Kujawsko-​Pomorskim, a Gminą Pakość cał­kowita war­tość projektu wyniesie nie więcej niż 3 400 000,00 zł, cał­kowita war­tość wydat­ków kwalifikowal­nych projektu wynikających z wniosku o dofinan­sowanie wynosi 3 400 000,00 zł i obej­muje dofinan­sowanie z Fun­duszu w kwocie nie więk­szej niż 1 994 678,00 zł, co stanowi nie więcej niż 58,67 % kwoty cał­kowitych wydat­ków kwalifikowal­nych projektu.

Zadanie współ­finan­sowane jest z Europej­skiego Fun­duszu Roz­woju Regional­nego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne spo­łeczeń­stwo i kon­kuren­cyjne kadry Działania 6.3. Inwestycja w infrastruk­turę edukacyjną Pod­działania 6.3.1. Inwestycje w infrastruk­turę przed­szkolną Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego na lata 20142020.

Mapa położenia

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD