Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Edukacja, opieka nad dzieckiem

Uroczyste otwar­cie nowego przedszkola

27 sierp­nia to dzień szczególny dla władz samorządowych, dyrek­cji, nauczycieli, pracow­ników, dzieci i ich rodziców. To właśnie dziś nastąpiło oficjalne otwar­cie nowo wybudowanego Przed­szkola Miej­skiego w Pakości.

Zaproszonych gości przy­witał bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń. Następ­nie przed­stawiony został prze­bieg prac począw­szy od złożenia wniosku i pozyskania środ­ków, aż do momentu realizacji projektu, a dyrek­tor Przed­szkola Izabela Badyna podziękowała wszyst­kim, którzy przy­czynili się do budowy tego obiektu.

Sym­bolicz­nego prze­cięcia wstęgi przed wej­ściem do budynku dokonali wicemar­szałek wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego Dariusz Kurzawa oraz bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń. Po uroczystym prze­cięciu wstęgi o. Kamil Pacz­kow­ski odmówił modlitwę i poświęcił nowy budynek.

W uroczysto­ści udział wzięli: doradca wojewody kujawsko-​pomorskiego Jacek Tar­czew­ski, wicemar­szałek wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego Dariusz Kurzawa, wiceprzewod­niczący Rady Powiatu Ino­wrocław­skiego Ryszard Jagodziń­ski, Powiatowy Inspek­tor Nad­zoru Budow­lanego Paweł Czabot, bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Michał Siem­bab, zastępca bur­mistrza Szymon Łep­ski, sekretarz gminy Joanna Zemełka, skarb­nik gminy Anna Kruszka, radni Rady Miej­skiej w Pako­ści, inspek­tor ds. gospodarki komunal­nej i planowania prze­strzen­nego Radosław Dąbrow­ski, star­szy wizytator Kuratorium Oświaty Zbigniew Blin­kiewicz, inspek­tor nad­zoru budow­lanego Mirosław Ślesiń­ski, inspek­tor nad­zoru budow­lanego branży sanitar­nej Tade­usz Osiń­ski, inspek­tor nad­zoru budow­lanego Jerzy Stolar­ski, inżynier projektu Adam Tuszyń­ski, projek­tant Woj­ciech Brom­boszcz, kustosz Kal­warii Pakoskiej o. Kamil Pacz­kow­ski, o. Robert Nikiel, komen­dant Komisariatu Policji w Pako­ści Maciej Wiśniew­ski, dyrek­tor Przed­siębior­stwa Usług Gmin­nych Wiesław Nur­ski, dyrek­tor Ośrodka Kul­tury i Turystyki w Pako­ści Sebastian Wit­kow­ski, dyrek­tor Szkoły Pod­stawowej im. Powstań­ców Wiel­kopol­skich w Pako­ści Mirosław Goz­dera, dyrek­tor Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego Mariola Szlyfar­ska, dyrek­tor Zespołu Placówek Oświatowych Dorota Tulibacka, dyrek­tor przed­szkola miej­skiego Izabela Badyna oraz pracow­nicy przed­szkola.

Koszt całej inwestycji to 4 450 030,45 zł, z czego 2 550 000,00 zł to dofinan­sowanie z Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego.

Zadanie współ­finan­sowane jest z Europej­skiego Fun­duszu Roz­woju Regional­nego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne spo­łeczeń­stwo i kon­kuren­cyjne kadry Działania 6.3. Inwestycja w infrastruk­turę edukacyjną Pod­działania 6.3.1. Inwestycje w infrastruk­turę przed­szkolną Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego na lata 20142020.

poziom kolor

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD