Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Infor­macje dla inwestorów

Zain­westuj na preferen­cyj­nych warun­kach w Pomor­skiej Specjal­nej Strefie Ekonomicznej

Rok 2018 był prze­łomowy dla przed­siębior­ców. Objęcie całego obszaru inwestycyj­nego w Pol­sce moż­liwo­ścią korzystania z preferen­cyj­nych warun­ków w postaci zwol­nienia z podatku dochodowego ma wpłynąć na pod­niesienie jako­ści nowych inwestycji, a wprowadzone zmiany są jed­nym z elemen­tów budowania prze­wag kon­kuren­cyj­nych Pol­ski na arenie międzynarodowej.

Czytaj więcej: Zain­westuj na preferen­cyj­nych warun­kach w Pomor­skiej Specjal­nej Strefie Ekonomicz­nej

Działal­ność na preferen­cyj­nych warun­kach w Pomor­skiej Specjal­nej Strefie Ekonomicznej

Pomor­ska Specjalna Strefa Ekonomiczna umoż­liwia prowadzenie działal­no­ści gospodar­czej na preferen­cyj­nych warun­kach. Przed­siębiorcy mogą korzystać z pomocy publicz­nej w for­mie zwol­nienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) zarówno dla ist­niejących przed­siębiorstw jak i nowych projektów.

Czytaj więcej: Działal­ność na preferen­cyj­nych warun­kach w Pomor­skiej Specjal­nej Strefie Ekonomicz­nej

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD