Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Polityka cookies

1. Ser­wis nie zbiera w spo­sób automatyczny żad­nych infor­macji, z wyjąt­kiem infor­macji zawar­tych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane infor­matyczne, w szczegól­no­ści pliki tek­stowe, które prze­chowywane są w urządzeniu koń­cowym Użyt­kow­nika Ser­wisu i prze­znaczone są do korzystania ze stron inter­netowych Ser­wisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony inter­netowej, z której pochodzą, czas prze­chowywania ich na urządzeniu koń­cowym oraz unikalny numer.

3. Pod­miotem zamiesz­czającym na urządzeniu koń­cowym Użyt­kow­nika Ser­wisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Ser­wisu — Urząd Miej­ski w Pako­ści z siedzibą pod adresem 99170 Pakość, ul. Rynek 4

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawar­to­ści stron inter­netowych Ser­wisu do preferen­cji Użyt­kow­nika oraz optymalizacji korzystania ze stron inter­netowych; w szczegól­no­ści pliki te pozwalają roz­poznać urządzenie Użyt­kow­nika Ser­wisu i odpowied­nio wyświetlić stronę inter­netową, dostosowaną do jego indywidual­nych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zro­zumieć, w jaki spo­sób Użyt­kow­nicy Ser­wisu korzystają ze stron inter­netowych, co umoż­liwia ulep­szanie ich struk­tury i zawar­to­ści.

5. W ramach Ser­wisu stosowane są dwa zasad­nicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (ses­sion cookies) oraz „stałe” (per­sistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tym­czasowymi, które prze­chowywane są w urządzeniu koń­cowym Użyt­kow­nika do czasu wylogowania, opusz­czenia strony inter­netowej lub wyłączenia oprogramowania (prze­glądarki inter­netowej). „Stałe” pliki cookies prze­chowywane są w urządzeniu koń­cowym Użyt­kow­nika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użyt­kow­nika.

6. W ramach Ser­wisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „nie­zbędne” pliki cookies, umoż­liwiające korzystanie z usług dostęp­nych w ramach Ser­wisu, np. uwierzytel­niające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytel­niania w ramach Ser­wisu;

b) pliki cookies służące do zapew­nienia bez­pieczeń­stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nad­użyć w zakresie uwierzytel­niania w ramach Ser­wisu;

c) „wydaj­no­ściowe” pliki cookies, umoż­liwiające zbieranie infor­macji o spo­sobie korzystania ze stron inter­netowych Ser­wisu;

d) „funk­cjonalne” pliki cookies, umoż­liwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użyt­kow­nika ustawień i per­sonalizację inter­fejsu Użyt­kow­nika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użyt­kow­nik, roz­miaru czcionki, wyglądu strony inter­netowej itp.

7. W wielu przy­pad­kach oprogramowanie służące do prze­glądania stron inter­netowych (prze­glądarka inter­netowa) domyśl­nie dopusz­cza prze­chowywanie plików cookies w urządzeniu koń­cowym Użyt­kow­nika. Użyt­kow­nicy Ser­wisu mogą dokonać w każ­dym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczegól­no­ści w taki spo­sób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach prze­glądarki inter­netowej bądź infor­mować o ich każ­dorazowym zamiesz­czeniu w urządzeniu Użyt­kow­nika Ser­wisu. Szczegółowe infor­macje o moż­liwo­ści i spo­sobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (prze­glądarki inter­netowej).

8. Operator Ser­wisu infor­muje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na nie­które funk­cjonal­no­ści dostępne na stronach inter­netowych Ser­wisu.

9. Pliki cookies zamiesz­czane w urządzeniu koń­cowym Użyt­kow­nika Ser­wisu i wykorzystywane mogą być rów­nież przez współ­pracujących z operatorem Ser­wisu reklamodaw­ców oraz part­nerów.

10. Więcej infor­macji na temat plików cookies dostęp­nych jest pod adresem wszyst​koociastecz​kach​.pl lub w sek­cji „Pomoc” w menu prze­glądarki internetowej.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD