Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Praca i przedsiębiorczość

Nabór na stanowisko Dyrek­tora LGD Czar­noziem na Soli

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czar­noziem na Soli ogłasza kon­kurs na stanowisko:
Dyrek­tor Biura LGD Czar­noziem na Soli.

Wymagania dotyczące kwalifikacji i doświad­czenia zawodowego:

Konieczne:
1. Wykształ­cenie wyż­sze.
2. Znajomość LSR LGD Czar­noziem na Soli.
3. Znajomość zasad funk­cjonowania i prowadzenia stowarzyszeń.
4. Doświad­czenie w zarządzaniu projek­tami finan­sowanymi z fun­duszy europej­skich.
5. Znajomość odpowied­nich prze­pisów prawa (np.: ustawy o fun­dacjach, stowarzyszeniach, pożytku publicz­nym i wolon­tariacie, roz­porządzeń wła­ściwego ministra ds. rol­nic­twa dotyczących Osi IV PROW 20072013).
6. Dobra umiejęt­ność obsługi urządzeń biurowych, kom­putera i aplikacji biurowych.

Pożądane:
1. Znajomość dokumen­tów programowych: PROW na lata 20072013, w szczegól­no­ści Osi IV LEADER, znajomość RPO WK-​P na lata 20072013, znajomość PROW na lata 20142020, w szczegól­no­ści Działania 6.15 LEADER, znajomość RPO WK-​P na lata 20142020, znajomość zasad realizacji instrumentu RLKS, w tym ukoń­czone kursy, szkolenia związane z powyż­szą tematyką.
2. Umiejęt­ność samodziel­nej i kreatyw­nej pracy.
3. Zdol­no­ści organizacyjne.
4. Prawo jazdy kat. B.

Zakres obowiąz­ków:
1. wykonywanie uchwał Wal­nego Zebrania Człon­ków i Zarządu Stowarzyszenia,
2. prowadzenie spraw Stowarzyszenia,
3. prowadzenie procesu naboru kan­dydatów do zatrud­nienia na wolne stanowiska pracy;
4. gromadzenie i udostęp­nianie dokumen­tów z zakresu działania Stowarzyszenia,
5. przy­gotowywanie materiałów na Walne Zebranie Człon­ków oraz posiedzenia Zarządu i Rady,
6. spo­rządzanie protokółów i spo­rządzanie odpisów pod­jętych uchwał przez organy Stowarzyszenia i doręczanie ich upraw­nionym osobom,
7. prowadzenie dokumen­tacji człon­kow­skiej,
8. nad­zór nad przy­gotowaniem i wdrażaniem projek­tów w ramach Lokal­nej Strategii Roz­woju LGD Czar­noziem na Soli,
9. nad­zór nad prowadzeniem działań związanych z pod­noszeniem kwalifikacji zawodowych pracow­ników Biura, współ­uczest­niczenie w sys­temie szkoleń;
10. nad­zór nad udzielaniem poten­cjal­nym beneficjen­tom wszel­kich infor­macji dotyczących spo­sobu przy­gotowywania i składania wniosków o dofinan­sowanie,
11. nad­zór nad obsługą wniosków,
12. nad­zór nad prowadzeniem monitoringu realizowanych operacji,
13. zatwier­dzanie wniosków o płat­ność pod względem merytorycz­nym,
14. nad­zór nad przy­gotowywaniem odpowied­nich sprawoz­dań,
15. pomoc przy organizacji pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej operacje,
16. nad­zór nad spo­rządzeniem infor­macji z kon­troli dla Zarządu Stowarzyszenia LGD Czar­noziem na Soli,
17. nad­zór nad prawidłowo­ścią spraw­dzania koń­cowych roz­liczeń rzeczowych pod względem zgod­no­ści z warun­kami Umów o pomoc,
18. przyjęcie sprawoz­dania z wykonania projek­tów pod względem rzeczowym i finan­sowym,
19. przy­gotowanie infor­macji o nie­prawidłowo­ściach stwier­dzonych w trak­cie kon­troli dla Zarządu Stowarzyszenia LGD Czar­noziem na Soli ‚
20. przy­gotowywanie propozycji procedur i instruk­cji dotyczących kon­troli.
21. prowadzenie działań infor­macyj­nych, promocyj­nych i kul­tural­nych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działal­no­ścią LGD,
22. udzielanie infor­macji o działal­no­ści LGD – telefoniczne, ust­nie, pisem­nie lub za pośred­nic­twem Inter­netu,
23. przy­gotowywanie udziału LGD w tar­gach, kon­feren­cjach, szkoleniach, imprezach społeczno-​kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji LGD,
24. współ­praca z mediami – w tym odpowiadanie na inter­wen­cje i organizowanie kon­feren­cji pra­sowych,
25. współ­redagowanie biuletynów Stowarzyszenia LGD Czar­noziem na Soli;
26. nad­zór nad prawidłowym funk­cjonowaniem i aktualizacja stron inter­netowych LGD,
27. nad­zór nad przy­gotowaniem imprez wewnętrz­nych – spo­tkań, narad, przyjęć delegacji i gości LGD,
28. przy­gotowywanie propozycji w zakresie wzorów przed­miotów promocyj­nych, organizacja prze­tar­gów i udział w pracach Komisji Prze­tar­gowych,
29. organizowanie szkoleń, kon­feren­cji i innych imprez zaplanowanych przez LGD,
30. koor­dynacja działań związanych z aktualizacją LSR,
31. inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współ­pracą międzyregionalną i międzynarodową.

Warunki zatrud­nienia:
1. umowa o pracę;
2. wymiar czasu pracy – pełen etat;

Kan­dydat zobowiązany jest złożyć:
1. list motywacyjny;
2. życiorys – cur­riculum vitae;
3. kserokopie dokumen­tów potwier­dzających wykształ­cenie;
4. kserokopie zaświad­czeń o ukoń­czonych kur­sach, szkoleniach;
5. dokumenty poświad­czające staż pracy;
6. oświad­czenie o nie­karal­no­ści;
7. oświad­czenie o wyrażeniu zgody na prze­twarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgod­nie z ustawą z dnia 29 sierp­nia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jed­nolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.);

Etapy kon­kursu:
1. Złożenie dokumen­tów przez Kan­dydatów;
2. Weryfikacja dokumen­tów złożonych przez Kan­dydatów;
3. Roz­mowa kwalifikacyjna;
4. Ogłoszenie wyników;

Miej­sce Pracy:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czar­noziem na Soli
ul. Poznań­ska 133 A, lok. 106
88100 Inowrocław


Określenie ter­minu i miej­sca składania dokumen­tów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobi­ście w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, ul. Poznań­ska 133 A, lok. 106, w dni robocze w godzinach 8.0015.00 lub pocztą (decyduje data wpływu do biura) na podany adres:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czar­noziem na Soli
ul. Poznań­ska 133 A lok. 106
88100 Ino­wrocław
w ter­minie do dnia 7 sierp­nia 2014 roku do godz. 14.00.
Aplikacje nie­kom­pletne oraz aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym ter­minie, nie będą rozpatrywane.


O zakwalifikowaniu się do roz­mowy kwalifikacyj­nej Kan­dydaci zostaną powiadomieni telefonicz­nie w ter­minie do 12.08.2014r. Infor­macje o ostatecz­nych wynikach naboru zostaną umiesz­czone na stronie inter­netowej Lokal­nej Grupy Działania Czar­noziem na Soli (www​.czar​noziem​nasoli​.pl).
Dodat­kowe infor­macje o naborze można uzyskać pod numerem tel. 523537112

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD