Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Pojedyn­czy punk kontaktowy

Analizy prze­prowadzone przez Minister­stwo Gospodarki, jak rów­nież dotych­czasowe doświad­czenia związane z funk­cjonowaniem Cen­tral­nej Ewiden­cji i Infor­macji o Działal­no­ści Gospodar­czej (CEIDG) oraz Pojedyn­czego Punktu Kon­tak­towego (PPK) wskazują, że przed­siębiorcy na etapie rejestrowania działal­no­ści gospodar­czej, mają małą wiedzę na temat swoich praw i obowiąz­ków, a także często nie zdają sobie sprawy, gdzie mogą znaleźć wła­ściwe infor­macje.
W związku z powyż­szym zachęcamy przed­siębior­ców (przy­szłych i obec­nych) do korzystania ze strony inter­netowej PPKwww​.biz​nes​.gov​.pl.

Pojedyn­czy Punkt Kon­tak­towy powstał przede wszyst­kim dla osób prowadzących lub planujących roz­począć działal­ność gospodar­czą, zarówno w Pol­sce jak i na terenie całej Unii Europej­skiej. Zadaniem PPK jest więc ułatwienie administracji i przed­siębior­com dopeł­nienia wszel­kich for­mal­no­ści i procedur związanych z roz­poczynaniem i prowadzeniem działal­no­ści gospodar­czej, w tym usługowej.
W celu ułatwienia przed­siębior­com (i poten­cjal­nym przed­siębior­com) wykonywania procedur administracyj­nych opracowano interak­tywne porad­niki przed­siębiorcy – narzędzie umoż­liwiające uzyskanie wyczer­pujących infor­macji na temat realizacji danej procedury albo obowiązku publiczno-​prawnego z uwzględ­nieniem indywidual­nego statusu strony. Po odpowiedzi na szereg pytań dotyczących stanu fak­tycz­nego, zain­teresowany użyt­kow­nik otrzymuje sper­sonalizowany pod­ręcz­nik opisujący krok po kroku działanie, jakie powinien pod­jąć.
Na ww. stronie inter­netowej użyt­kow­nicy znajdą rów­nież szereg pogrupowanych tematycz­nie artykułów dotyczących szeroko rozumianego prowadzenia działal­no­ści gospodar­czej, w tym pod­stawowe infor­macje dla osób roz­poczynających działal­ność gospodar­czą (Porad­nik począt­kującego przed­siębiorcy), zatrud­niających pracow­ników (Prawo pracy), czy uznawania kwalifikacji zawodowych w UE (Uznawanie kwalifikacji). Dodat­kowo Cen­trum Pomocy udziela infor­macji m.in. na temat inter­pretacji obowiązujących prze­pisów prawa. Na pytania odpowiadają prze­szkoleni kon­sul­tanci oraz eks­perci z wła­ściwych urzędów administracji publicz­nej oraz instytucji otoczenia biznesu.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD