Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Praca i przedsiębiorczość

LGD Czar­noziem na Soli zaprasza na spotkania

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czar­noziem na Soli zaprasza na spo­tkania infor­macyjne w gminach powiatu ino­wrocław­skiego dotyczące moż­liwo­ści pozyskania środ­ków w ramach LSR na roz­poczynanie i roz­wój działal­no­ści gospodar­czej. Spo­tkania będą bez­płatne. Zapraszamy wszyst­kich zainteresowanych.

Czytaj więcej: LGD Czar­noziem na Soli zaprasza na spo­tkania

Oferta dla inwestorów

Gmina Pakość oferuje wiele terenów pod inwestycje jed­nocześnie sprzyja inwestorom poprzez uchwalone w 2015 r. uchwały w sprawie zwol­nień z podatku od nie­ruchomo­ści w ramach pomocy de minimis dla przed­siębior­ców tworzących nowe miej­sca pracy:

OFERTA INWESTYCYJNA W MIEJ­SCOWO­ŚCI GIEB­NIA GM. PAKOŚĆ

Gmina Pakość oferuje do natych­miastowego zagospodarowania teren prze­znaczony na inwestycje o powierzchni ponad 40 ha składający się z 2 odręb­nych działek. Sąsiaduje on z głów­nym cen­trum logistycz­nym sieci pol­skich super­mar­ketów POLOmar­ket oraz zakładem produk­cyj­nym izolacyj­nych materiałów budow­lanych PROMAX.

Teren jest zlokalizowany w pobliżu dróg wojewódz­kich i bez­pośred­nio przy­lagających dróg powiatowych oraz drogi gmin­nej. Ist­nieje dogodny dostęp do mediów (woda, ener­gia elek­tryczna). Na oferowanym terenie nie występują żadne prze­szkody pod­ziemne oraz powierzch­niowe. Teren z prze­znaczeniem pod działal­ność przemysłowo-​produkcyjną lub usługowo-​handlową.

pdfLISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU /​SITE CHECK LIST120.19 KB

giebnia 2015foto: tereny inwestycyjne w miej­scowo­ści Gieb­nia gm. Pakość


OFERTA INWESTYCYJNA PRZY ULICY TOPOLOWEJ W PAKOŚCI

Działki na sprzedaż: prawo użyt­kowania wieczystego Gminy Pakość do nie­ruchomo­ści grun­towych stanowiących własność Skarbu Pań­stwa położonych przy ulicy Topolowej w Pakości

Topolowa

Wspieranie powstawania i roz­woju przedsiębiorczości

Kujawsko-​Pomorski Fun­dusz Pożycz­kowy sp. z o.o. został utworzony w 2004 roku przez samorząd wojewódz­twa, który wraz z Toruń­ską Agen­cją Roz­woju Regional­nego S.A. jest jego udziałow­cem. Fun­dusz nie jest spółką komer­cyjną, a zysk prze­znaczany jest na działal­ność statutową i pod­wyż­szanie kapitału pożyczkowego.

Czytaj więcej: Wspieranie powstawania i roz­woju przed­siębior­czo­ści

Pieniądze na otwar­cie firmy

PUP w Ino­wrocławiu ogłasza V nabór uczest­ników do projektu pn. „Przed­siębior­czość szansą na roz­wój regionu kujawsko-​pomorskiego”. Projekt skierowany jest do osób zain­teresowanych uzyskaniem jed­norazowych środ­ków na pod­jęcie działal­no­ści gospodarczej.

logo

Czytaj więcej: Pieniądze na otwar­cie firmy

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD