Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Praca i przedsiębiorczość

Szansa na granty z Programu Roz­woju Obszarów Wiej­skich na lata 20072013

Zarząd Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego infor­muje o moż­liwo­ści składania za pośred­nic­twem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czar­noziem na Soli wniosków o przy­znanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokal­nych strategii roz­woju” dla operacji odpowiadających warun­kom przy­znania pomocy dla działania „Tworzenie i roz­wój mikroprzed­siębiorstw” objętego Programem Roz­woju Obszarów Wiej­skich na lata 20072013

200 mln złotych dla kujawsko-​pomorskich firm

Te pieniądze pozwolą roz­winąć skrzydła i wzmoc­nić się na rynku kujawsko-​pomorskim fir­mom! Więcej niż 200 milionów złotych wynosi pula środ­ków w adresowanych do przed­siębior­ców, tegorocz­nych kon­kur­sach Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego. Zapraszamy do skorzystania z szansy.

Prawo przyjazne przedsiębiorcy

W celu ułatwienia Przed­siębior­com dostępu do infor­macji, Urząd Miej­ski w Pako­ści pragnie prze­kazać obec­nym i przy­szłym Przed­siębior­com prowadzącym działal­ność na terenie Miasta i Gminy Pakość wiadomo­ści na temat działań Ministra Gospodarki, które mogą okazać się przy­datne przy prowadzeniu oraz założeniu nowej działal­no­ści gospodarczej.

Czytaj więcej: Prawo przyjazne przed­siębiorcy

Nowa uchwała pomocowa dla przedsiębiorców

Na ostat­niej Sesji Rady Miej­skiej w Pako­ści radni uchwalili kolejną uchwałę pomocową dla przed­siębior­ców umoż­liwiającą uzyskanie zwol­nień z podat­ków od nie­ruchomo­ści. Treść uchwały wraz z załącz­nikami jest dołączona do OFERTY DLA INWESTORÓW oraz została opublikowana w Biuletynie Infor­macji Publicz­nej.

Zdążyć przed sezonem: Szkolenia dla branży turystycznej

W wojewódz­twie kujawsko-​pomorskim pod patronatem Mar­szałka Wojewódz­twa realizowany jest projekt szkoleniowo-​doradczy TURYSTYKAWSPÓLNA SPRAWA. Dotych­czas w szkoleniach brali udział przed­stawiciele 11 grup part­ner­skich, które powstały by tworzyć ciekawe produkty turystyczne na Pomorzu. Obec­nie roz­poczynają się szkolenia zawodowe dla pracow­ników i kadry zarządzającej w branży turystycznej.

Czytaj więcej: Zdążyć przed sezonem: Szkolenia dla branży turystycz­nej

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD