Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Praca i przedsiębiorczość

Szanse na kolejne środki w ramach Programu Roz­woju Obszarów Wiej­skich na lata 20072013

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czar­noziem na Soli infor­muje o moż­liwo­ści składania wniosków o przy­znanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokal­nych strategii roz­woju” w tym rów­nież dla małych projek­tów które nie odpowiadają warun­kom przy­znania pomocy w ramach Osi 3 Programu Roz­woju Obszarów Wiej­skich na lata 20072013, ale przy­czyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Dodat­kowo LGD zaprasza na szkolenie dotyczące zasad aplikowania o środki w ramach Małych Projektów.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD