Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Praca i przedsiębiorczość

Tworzenie i roz­wój mikroprzed­siębiorstw – spo­tkania informacyjno-​szkoleniowe

Kujawsko-​Pomorski Oddział Regionalny Agen­cji Restruk­turyzacji i Moder­nizacji Rol­nic­twa zaprasza na SPO­TKANIA SZKOLENIOWO-​INFORMACYJNE dotyczące zasad i kry­te­riów przy­znania pomocy obowiązujących w zbliżającym się, ostat­nim już, naborze wniosków w ramach działania „Tworzenie i roz­wój mikroprzed­siębiorstw” objętego Programem Roz­woju Obszarów Wiej­skich 20072013.

Nabór wniosków o przy­znanie pomocy odbędzie się w dniach od 15 do 26 kwiet­nia 2013 r. Kwota środ­ków prze­znaczonych dla wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego wynosi 150 mln złotych. Szacuje się, że dostępna kwota środ­ków pozwoli na zawar­cie ponad 800 umów o przy­znanie pomocy. Wprowadzono szereg istot­nych zmian mających na celu skrócenie czasu oczekiwania na przy­znanie pomocy. Dotyczy to jed­nak wnioskodaw­ców, którzy złożą popraw­nie wypeł­nione i kom­pletne dokumenty aplikacyjne, gdyż ograniczono moż­liwość prze­dłużenia ter­minu na wykonanie czyn­no­ści w toku postępowania z 6 miesięcy do 30 dni. Spo­tkania szkoleniowo-​informacyjne zor­ganizowane zostaną na terenie wojewódz­twa kujawsko-​pomorskiego według następującego harmonogramu:

  • KPODR, Oddział w Przy­sieku, sala seminaryjna na par­terze, 03.04.2013, g. 10:00
  • Starostwo Powiatowe w Nakle n/​Notecią, sala na II-​gim piętrze, 05.04.2013, g. 10:00
  • Starostwo Powiatowe w Ino­wrocławiu, sala sesyjna, ul. Mątew­ska 17, 08.04.2013, g. 10:00
  • Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, ul. Małom­łyń­ska 1, sala nr 1, 09.04.2013, g. 9:00
  • Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, Sala Kon­feren­cyjna – pokój 43, 10.04.2013, g. 10:00

W trak­cie spo­tkań omówione będą w szczególności:

  • zmiany w kryteriach ubiegania się o przy­znanie pomocy wprowadzonych dnia 7 marca br. nowelizacją roz­porządzenia Ministra Rol­nic­twa i Roz­woju Wsi w sprawie szczegółowych warun­ków i trybu przy­znawania pomocy finan­sowej w ramach Działania „Tworzenie i roz­wój mikroprzed­siębiorstw” objętego PROW na lata 20072013 (Dz.U. z 12 marca 2013 r. poz. 339);
  • zmiany w for­mularzu wniosku o przy­znanie pomocy;
  • wszel­kie wąt­pliwo­ści pojawiające się pod­czas przy­gotowywania dokumen­tacji aplikacyjnej.
Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD