Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

77 rocz­nica Powstania Warszawskiego

Dziś przy­pada 77 rocz­nica wybuchu Powstania War­szaw­skiego. W ten szczególny dzień, w godzinę „W”, kiedy w całej Pol­sce zabrzmiały syreny, władze samorządowe, przed­stawiciele środowisk kom­batanc­kich oraz miesz­kańcy Pako­ści oddali hołd poległym Bohaterom.

Czytaj więcej: 77 rocz­nica Powstania War­szaw­skiego

77 rocz­nica wybuchu Postania Warszawskiego

W związku z 77 rocz­nicą wybuchu Powstania War­szaw­skiego w dniu 1 sierp­nia 2021 r. o godz. 17.00 uruchomiona zostanie syrena alar­mowa OSP w Pakości

Droga wojewódzka oficjal­nie otwarta!

Od lipca 2018 roku trwała prze­budowa drogi wojewódz­kiej nr 255 relacji Pakość-​Strzelno. Po długich latach oczekiwań miesz­kańcy doczekali się wresz­cie nowej, pięk­nej nawierzchni. W dniu wczoraj­szym nastąpiło uroczyste zakoń­czenie prze­budowy drogi.

Czytaj więcej: Droga wojewódzka oficjal­nie otwarta!

Zapraszamy na bez­płatne szkolenie

W związku z elek­tronizacją zamówień publicz­nych, która obowiązuje od 2021 roku, oraz korzystaniem przez Gminę Pakość z plat­formy zakupowej obsługującej postępowania o udzielenie zamówień publicz­nych, zachęcamy Wykonaw­ców do zapisania się na dar­mowe szkolenie z pod­pisów elektronicznych.

Czytaj więcej: Zapraszamy na bez­płatne szkolenie

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD