Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

102. rocz­nica Odzyskania Niepodległości

Dziś, 11 listopada obchodzimy w Pol­sce Narodowe Święto Nie­pod­legło­ści, które dla Polaków jest jed­nym z naj­waż­niej­szych świąt pań­stwowych. W 1918 r., po 123 latach nie­woli, nasz kraj odzyskał suwerenność.

Co roku ten dzień był obchodzony w naszej gminie bar­dzo uroczy­ście. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia, 102 rocz­nica Odzyskania Nie­pod­legło­ści odbyła się ina­czej niż dotychczas.

O godzinie 10.00 w kościele pw. św. Bonawen­tury odbyła się msza święta w inten­cji Ojczyzny, której prze­wod­niczył o. Krzysz­tof. W uroczystej mszy świętej udział wzięli: radny Powiatu Ino­wrocław­skiego Marek Knop, bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, zastępca bur­mistrza Szymon Łep­ski, wiceprezes Światowego Związku Żoł­nierzy Armii Krajowej — Okręg Byd­goszcz Piotr Mądry oraz miesz­kańcy gminy Pakość.

Po mszy świętej pod pomnikiem na placu klasz­tor­nym złożona została wiązanka kwiatów oraz zapalone zostały znicze.

O godzinie 17.00 Ośrodek Kul­tury i Turystyki zaprasza na trans­misję online kon­certu „Poloneza czas zacząć”. Kon­cert dostępny będzie na żywo na stronie Ośrodka Kul­tury www​.okit​.com​.pl

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD