Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

77 rocz­nica Powstania Warszawskiego

Dziś przy­pada 77 rocz­nica wybuchu Powstania War­szaw­skiego. W ten szczególny dzień, w godzinę „W”, kiedy w całej Pol­sce zabrzmiały syreny, władze samorządowe, przed­stawiciele środowisk kom­batanc­kich oraz miesz­kańcy Pako­ści oddali hołd poległym Bohaterom.

Na skwerze Armii Krajowej przy­byłych Gości powitała prezes Światowego Związku Żoł­nierzy Armii Krajowej, okręg w Byd­gosz­czy dr Róża Sielecka:
- „Za chwileczkę usłyszymy dźwięk syren, uczcimy chwilą ciszy poległych bohaterów, tych znanych i nie­znanych. Tych, dzięki którym Pol­ska odzyskała nadzieję w 1944 roku, że to jesz­cze nie koniec…”

O godz. 17.00, czyli w godzinę „W” zabrzmiały syreny alar­mowe, emitujące jed­nominutowy sygnał ciągły. Po odśpiewaniu hymnu pań­stwowego głos zabrał zastępca bur­mistrza Szymon Łep­ski:

- „Panie Bur­mistrzu, Panie Prze­wod­niczący, Szanowni Pań­stwo! Dzisiaj, 1 sierp­nia 2021r. obchodzimy uroczy­ście 77 rocz­nice wybuchu Powstania War­szaw­skiego. Powstania, które było naj­tragicz­niej­sze, naj­krwaw­sze w naszej bogatej, trud­nej historii. Możemy wspominać różne powstania, insurek­cje Kościusz­kow­ską, sięgając dalej Powstanie Listopadowe, Stycz­niowe i tak bliskie tutaj nam w Pako­ści Powstanie Wiel­kopol­skie. Nie­mniej jed­nak Powstanie War­szaw­skie zostało okupione dużą liczbą poległych, ogrom­nym morzem krwi. Dzisiaj, zebraliśmy się pod pomnikiem Armii Krajowej, a więc tej organizacji Pol­skiego Pań­stwa Pod­ziem­nego, organizacji która przy­gotowała Powstanie War­szaw­skie, która tak licz­nie uczest­niczyła w Powstaniu War­szaw­skim. Spo­tkaliśmy się tutaj nie tylko po to aby złożyć wiązanki pod pomnikiem, aby zapalić znicze, aby posłuchać syreny. Przede wszyst­kim jesteśmy tutaj, bo pamiętamy. Pamiętamy o bohater­skich czynach Powstań­ców War­szaw­skich. Chcemy, żeby rów­nież inni o tym pamiętali. Żeby pamiętali o tylu poległych, o 200 tys. zabitych miesz­kań­cach War­szawy, w tym oczywi­ście Powstań­cach. O zburzonej War­szawie, zburzonych szkołach, szpitalach, bibliotekach, kościołach. O tym wszyst­kim dzisiaj pamiętamy. Pamiętamy rów­nież o odwadze, bohater­stwie, o oddaniu, męstwie ale przede wszyst­kim o poświęceniu dla dobra ogółu Powstań­ców War­szaw­skich (…) Dzisiaj oddajemy cześć i chwałę Bohaterom naszej Ojczyzny, oddajemy cześć i chwałę Powstań­com War­szaw­skim, którzy ginęli, wal­czyli, którzy oddali wszystko za wol­ność i nie­pod­ległość naszej Ojczyzny”.

Po wspól­nej modlitwie w inten­cji poległych złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

W uroczysto­ści uczest­niczyli: bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Michał Siem­bab, zastępca bur­mistrza Szymon Łep­ski, prezes Światowego Związku Żoł­nierzy Armii Krajowej, okręg w Byd­gosz­czy dr Róża Sielecka, radny Jerzy Joachimiak, kustosz Kal­warii o. Kamil Pacz­kow­ski, prezes Związku Kom­batan­tów RP i Byłych Więź­niów Politycz­nych Andrzej Klich, człon­kowie Związku Kom­batan­tów RP i Byłych Więź­niów Politycz­nych Halina i Janusz Wiśniew­scy, poczet sztan­darowy Światowego Związku Żoł­nierzy Armii Krajowej — chorąży Leszek Wiśniew­ski, asysta Elż­bieta Nowak i Katarzyna Hen­sel, a także sym­patycy oraz miesz­kańcy Pakości.

Invest in Pakość

pakosc1

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD