Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Będzie można oddać krew

W obliczu epidemii Covid-​19 wzrasta zapotrzebowanie na krew nie­zbędną do ratowania ludz­kiego życia.

Specjalny ambulans Regional­nego Cen­trum Krwiodaw­stwa i Krwiolecz­nic­twa w Byd­gosz­czy, w którym można honorowo oddawać ten drogocenny lek, czekać będzie w czwar­tek (12 listopada) przed Urzędem Mar­szał­kow­skim na placu Teatral­nym w Toruniu. Osoby, które prze­chorowały Covid-​19, zachęcamy do oddawania osocza w oddziałach Regional­nego Cen­trum Krwiodaw­stwa i Krwiolecz­nic­twa w Byd­gosz­czy, Brod­nicy, Grudziądzu, Ino­wrocławiu, Toruniu i Włocławku.

- Zapas krwi potrzebny jest szczegól­nie teraz, kiedy w szpitalach przy­bywa hospitalizowanych. Apeluję do wszyst­kich, którzy mogą to uczynić, by wzięli udział w naszej akcji. Jed­nocześnie przy­łączam się do apelu medyków kierowanego do osób, które prze­chorowały Covid-​19. Ich osocze jest dziś na wagę złota, bo może uratować życie osobom zakażonym. W naszym wojewódz­twie można je oddawać w Regional­nym Cen­trum Krwiodaw­stwa i Krwiolecz­nic­twa w Byd­gosz­czy i pięciu stacjonar­nych oddziałach terenowych — mówi mar­szałek Piotr Cał­becki.

W związku z epidemią Covid-​19, pod­czas czwart­kowej zbiórki krwi przed Urzędem Mar­szał­kow­skim zachowane zostaną dodat­kowe środki ostroż­no­ści. Dawcy przyj­mowani będą pojedyn­czo. Prosimy, by nie zgłaszały się osoby, które w ostat­nim czasie mogły mieć kon­takt z osobami zakażonymi koronawirusem.

Kto może zostać dawcą?

Krew mogą oddawać osoby peł­nolet­nie do 65 roku życia, zdrowe, które nie mają żad­nych objawów infek­cji, ważące nie mniej niż 50 kilogramów. Zgłaszający się do oddania krwi powinien posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwier­dzający toż­samość i numer PESEL. Przed oddaniem krwi w ciągu doby należy wypić ok. 2 litrów płynów (woda mineralna, soki), być wyspanym i wypoczętym, spo­żyć lekki posiłek, w miarę moż­liwo­ści wyeliminować z diety tłusz­cze pochodzenia zwierzęcego, ograniczyć palenie papierosów i nie pić alkoholu (rów­nież w dniu poprzedzającym oddanie krwi).

Oddawanie krwi jest bez­pieczne – w tym celu używa się wyłącz­nie sprzętu jed­norazowego użytku, w związku z czym nie ma zagrożenia zakażenia wirusami prze­noszonymi drogą krwi. Wizyta w ambulan­sie roz­poczyna się od wypeł­nienia kwestionariusza i rejestracji oraz pobrania próbki krwi i badania lekar­skiego. Sam pobór trwa około 510 minut (pobierana jest naj­czę­ściej jedna jed­nostka krwi peł­nej, czyli 450 ml), a po nim następuje 15 minutowy odpoczynek, po którym dawca odbiera ekwiwalent kaloryczny (czekolady i sok). Więcej infor­macji na stronie Cen­trum Krwiodaw­stwa i Krwiolecz­nic­twa.

Ambulans Regional­nego Cen­trum Krwiodaw­stwa i Krwiolecz­nic­twa par­kuje przed gmachem Urzędu Mar­szał­kow­skiego w każdy trzeci czwar­tek miesiąca. Obsługa czeka zawsze w godzinach 1317.

W 2020 roku pobór krwi na palcu przed Urzędem Mar­szał­kow­skim odbędzie się jesz­cze 17 grudnia.

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD