Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Dzień soł­tysa w gminie

W dniu 10 marca 2020r. odbyło się uroczyste spo­tkanie z okazji Dnia Sołtysa.

Na zaproszenie Bur­mistrza Pako­ści Zyg­munta Gronia przy­byli nie­mal wszyscy soł­tysi z gminy Pakość, skarb­nik gminy Anna Kruszka, star­szy specjalista – peł­nomoc­nik ds. infor­macji publicz­nej i kon­tak­tów z jed­nost­kami organizacyj­nymi gminy – Syl­wia Rygiel­ska, specjalista-​pełnomocnik ds. roz­woju obszarów wiej­skich Marek Nie­znal­ski.

Coroczne święto, obchodzone w Pol­sce 11 marca ma na celu wyrażenie uznania wszyst­kim soł­tysom, czyli przed­stawicielom lokal­nych, zwykle wiej­skich spo­łecz­no­ści. Soł­tysi pojawili się już w śre­dniowieczu – wyznaczani byli przez feudal­nych panów, a ich głów­nymi obowiąz­kami było zbieranie czyn­szu i prze­wod­niczenie ławie wiej­skiej. Peł­nili oni rów­nież rolę wiej­skich sędziów. Z czasem ich mocna pozycja została czę­ściowo ograniczona. Obec­nie soł­tys jest organem wykonaw­czym sołec­twa, czyli jed­nostki pomoc­niczej gminy.

Zastępca Bur­mistrza Pako­ści Szymon Łep­ski złożył soł­tysom naj­ser­decz­niej­sze życzenia, satys­fak­cji z wykonywanej pracy, pomyśl­no­ści, wytrwało­ści i zdrowia a także pogratulował aktyw­no­ści i wielu interesujących przed­się­wzięć realizowanych w sołec­twach ze środ­ków fun­duszu sołec­kiego. Prze­kazał rów­nież życzenia od Wojewody Kujaw­sko – Pomor­skiego Mikołaja Bog­danowicza.

Na spo­tkaniu omówiono sprawy dotyczące realizacji przed­się­wzięć w 2020r. w ramach fun­duszu sołec­kiego oraz wykonania planu w 2019r. oraz bieżące sprawy dotyczące funk­cjonowania sołectw, inkasa podat­ków, planowanych inwestycji na terenie gminy i organizacji tegorocz­nych gmin­nych dożynek.

DSC 1252