Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

III edycja kon­kursu fil­mowego „Z kamerą wśród Piastów”

Samorząd Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego organizuje III edycję kon­kursu fil­mowego pn. „Z kamerą wśród Piastów”.

Kon­kurs jest skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół pod­stawowych (VII i VIII klasy) oraz ponad­pod­stawowych z naszego regionu.

Zadanie kon­kur­sowe polega na nagraniu krót­kiego filmu na wybrany temat o Szlaku Piastow­skim: „Skąd się biorą mnisi i czego nas nauczyli?” — mnisi w czasach piastow­skich lub „Trudne życie żony władcy” – piastow­skie damy.

Zgłoszenia na warsz­taty należy prze­syłać do 16 paź­dzier­nika 2020 r.

Na laureatów kon­kursu czekają bar­dzo atrak­cyjne nagrody. Dodat­kową atrak­cją tegorocz­nej edycji są specjalistyczne warsz­taty fil­mowe on-​line oraz wspar­cie merytoryczne zapew­nione przez specjalistów z branży filmowej.

WAŻNE DATY:

16.10.2020 – nad­syłanie zgłoszeń na warsz­taty on-​line,

13.11.2020 – nad­syłanie prac konkursowych.

Szczegóły kon­kursu dostępne są na stronie inter­netowej: www​.zkameraw​srod​piastow​.kujaw​sko​-pomor​skie​.pl

Bez tytuu

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD