Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Kon­kurs plastyczny na świąteczną kartkę

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Czar­noziem na Soli” zaprasza do udziału w kon­kur­sie plastycz­nym pn. „Świąteczna kartka z Kujaw”.

Przed­miotem kon­kursu jest stworzenie kartki okolicz­no­ściowej wyrażającej nastrój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia z odwołaniem do tradycyj­nych, świątecz­nych elemen­tów kujaw­skich.

Zadaniem uczest­ników jest przed­stawienie w ww. for­mie, autor­skiej wizji plastycz­nej, obrazującej tradycje ludowe i (lub) chrze­ścijań­skie, związane z czasem Adwentu oraz Świąt Bożego Narodzenia.

pdfRegulamin kon­kursu243.95 KB

pdfZałącz­nik do regulaminu349.55 KB

Konkurs kartka plakat

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD