Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Ruszyły zapisy do ogól­nopol­skich kon­kur­sów dla Kół Gospodyń Wiejskich

Pięt­na­ście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogól­nopol­skich kon­kur­sach przy­gotowanych pod­czas wyjąt­kowego święta — Festiwalu Kół Gospodyń Wiej­skich „Pol­ska Od Kuchni”. Każde Koło Gospodyń Wiej­skich może wziąć udział w dowol­nej licz­bie konkursów.

Festiwal Kół Gospodyń Wiej­skich „Pol­ska Od Kuchni” to ogól­nopol­skie, wyjąt­kowe wydarzenie, przy­gotowane by pod­kreślić jak ważne jest, by pielęgnować lokalną kul­turę i tradycję. Festiwal ma na celu integrację, aktywizację i wspar­cie lokal­nych spo­łecz­no­ści, promocję pol­skich produk­tów i dziedzic­twa kulinar­nego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejęt­no­ści i prze­kazanie tradycji młod­szym pokoleniom.

Aby pod­kreślić rolę Kół Gospodyń Wiej­skich w promowaniu bogac­twa oraz róż­norod­no­ści lokal­nej tradycji a także pogłębić wiedzę o kul­turze regionu przy­gotowane zostały cztery kon­kursy angażujące Koła z całej Pol­ski. Szczypty pikan­terii kon­kuren­cjom dodadzą war­to­ściowe nagrody, które Koła mogą zdobyć na każ­dym etapie rywalizacji.

Wybory Miss Wdzięku.
Pod­czas tego kon­kursu wybierane są naj­pięk­niej­sze działaczki KGW, jed­nak nie chodzi tu jedynie o piękno fizyczne. Kan­dydatki starające się o tytuł Miss Wdzięku będą musiały skraść serca oceniających także swoim wdziękiem, osobowo­ścią, zakresem działania oraz zaprezen­towanymi umiejęt­no­ściami.
Kon­kurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: Miss do 45 r. życia oraz Miss 45+.

Kon­kurs Kulinarny
Pod­czas Kon­kursu Koła Gospodyń Wiej­skich wezmą udział w wyjąt­kowej rywalizacji kulinar­nej – za zadanie mają przy­gotować tradycyjne danie regionalne lub nowoczesną wariację na jego temat.

Kon­kurs Artystyczny
to kategoria dla Pań, które w ramach Kół Gospodyń Wiej­skich doskonałą swoje wyjąt­kowe umiejęt­no­ści. Talen­tem może być wszystko, co postrzegacie w ten spo­sób: śpiew, taniec, malowanie, haft, lepienie z gliny czy też tworzenie pięk­nych sym­boli regional­nych, wycinanek itp.

Kobieta Gospodarna i Wyjąt­kowa – opowiedz swoją historię
Celem kon­kursu jest promocja oraz wspar­cie aktyw­nej działal­no­ści Kół Gospodyń Wiej­skich na rzecz lokal­nych spo­łecz­no­ści. Jest to prze­strzeń, w której każde Koło może zaprezen­tować swoje suk­cesy, osiągnięcia oraz podej­mowane działania na rzecz spo­łecz­no­ści lokal­nych i kul­tywowania tradycji.

For­mularze zgłoszeniowe do kon­kur­sów znaj­dują się na stronie: https://​www​.festiwal​pol​skaod​kuchni​.pl/​w​e​z​-​u​d​z​i​a​l​-​w…

Kon­kursy zostaną roz­strzygnięte w 3 etapach:
I Etap Kon­kursu — Eliminacje Wstępne.
Spo­śród nade­słanych zgłoszeń Komisje Kon­kur­sowe, na pod­stawie kry­te­riów podanych w Regulaminach Kon­kur­sów, wybiorą łącz­nie około 105 naj­bar­dziej inspirujących Kół ze wszyst­kich kategorii kon­kur­sowych, z każ­dego wojewódz­twa, które przejdą do kolej­nego etapu.

II Etap Kon­kursu — Pół­finały Wojewódz­kie.
Pół­finały Kon­kursu odbędą się pod­czas lokal­nej edycji Festiwalu Kół Gospodyń Wiej­skich „Pol­ska Od Kuchni”. Festiwal odwiedzi każde wojewódz­two by zaser­wować uczest­nikom bez­płatne wydarzenie okraszone wspaniałą atmos­ferą lokal­nych spo­łecz­no­ści oraz regional­nej kul­tury i tradycji.
W trak­cie Pół­finałów Wojewódz­kich kon­kur­sów wybrane we wcześniej­szym etapie Koła będą mogły zaprezen­tować zgłoszone do kon­kur­sów potrawy, talenty oraz kan­dydatki do Miss Wdzięku na żywo oraz opowiedzieć o zakresie swoich działań. Do Finału przejdą 2 Koła z każ­dej kategorii kon­kur­sowej.
Już na tym etapie na uczest­ników będą czekać nie­zapo­mniane emocje, a na zwycięz­ców war­to­ściowe nagrody.
Nagroda główna dla zwycięż­czyń Pół­finałów w każ­dej kategorii to 3 000 zł.

III Etap Kon­kursu — Finał.
Finał Festiwalu odbędzie się 25 września 2021 r. na PGE Narodowym w War­szawie.
Pod­czas ostat­niej z edycji Festiwalu roz­strzygnięte zostaną kon­kursy i wyłonione Laureatki nagród głów­nych, które zostaną wręczone Zwycięż­czynią w trak­cie uroczystej gali.
Na zakoń­czenie uczest­nicy Festiwalu zostaną zaproszeni na kon­cert „Roz­tań­czony PGE Narodowy”.
Nagrody główne do zdobycia w Finale to aż 15 000 zł.

Festiwal otrzymał Patronaty Honorowe Mar­szał­ków i Wojewodów, a każda edycja trans­mitowana będzie na żywo w programie „Pytanie na Śniadanie” w TVP 2.

Więcej infor­macji na stronie: www​.festiwal​pol​skaod​kuchni​.pl
oraz na naszym profilu na Facebooku: https://​www​.facebook​.com/​p​o​l​s​k​a​o​d​k​u​c​h​n​i

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD