Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Spo­tkanie w Ośrodku Kultury

W sobotę, 20 czerwca w Ośrodku Kul­tury i Turystyki z miesz­kań­cami Gminy Pakość spo­tkali się sekretarz stanu w Minister­stwie Spraw Zagranicz­nych Szymon Szyn­kow­ski vel Sęk, poseł na Sejm RP i jed­nocześnie Prezes Zarządu Okręgowego PiS Tomasz Latos oraz Wojewoda Kujawsko-​Pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

W spo­tkaniu uczest­niczyli rów­nież bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń oraz zastępca bur­mistrza Szymon Łep­ski.

Programy spo­łeczne czyli program 500 plus i 13 emerytura, obniżenie wieku emerytal­nego, polityka międzynarodowa, a także prywatyzacja szpitali czy prze­budowa drogi wojewódz­kiej nr 255 Pakość-​Strzelno to nie­które tematy poruszone pod­czas spotkania.