Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Odwołanie spo­tkania w OKIT Pakość

Urząd Miej­ski w Pako­ści, biorąc pod uwagę zmniej­szenie ryzyka zagrożenia koronawirusem, odwołuje spo­tkania w dniu 17 marca 2020 r. w Ośrodku Kul­tury w Pako­ści z Panią Sędzią Anną Marią Wesołow­ską. O innym ter­minie spo­tkania poin­for­mujemy miesz­kań­ców komunikatem.

Dzień kobiet w Urzędzie Miejskim

Tradycją się stało, że z okazji Dnia Kobiet przed­szkolaki z Przed­szkola Miej­skiego w Pako­ści oraz przed­szkolaki wraz z młodzieżą z Zespołu Placówek Oświatowych z Kościelca odwiedzają Urząd Miej­ski w Pako­ści by złożyć wszyst­kim Paniom naj­lep­sze życzenia.

Czytaj więcej: Dzień kobiet w Urzędzie Miej­skim

Spo­tkanie infor­macyjne programu „Europa dla obywateli”

Punkt Kon­tak­towy Programu „Europa dla obywateli” wspól­nie z Byd­goskim Cen­trum Organizacji Pozarządowych i Wolon­tariatu ser­decz­nie zaprasza przed­stawicieli NGO, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarze spo­łeczeń­stwa obywatel­skiego na spo­tkanie infor­macyjne na temat programu europej­skiego „Europa dla obywateli”, które odbędzie się 19 marca 2020 r. w Bydgoszczy.

Czytaj więcej: Spo­tkanie infor­macyjne programu „Europa dla obywateli”

Koza w pakoskim magistracie

W dniu dzisiej­szym w godzinach poran­nych orszak zapust­ników odwiedził pakoski magistrat by obwie­ścić koniec karnawału.

Czytaj więcej: Koza w pakoskim magistracie

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD