Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Świąteczne spo­tkanie przy choince

Świąteczną atmos­ferę poczuli już miesz­kańcy Pako­ści, którzy spo­tkali się w sobot­nie popołu­dnie na pakoskim rynku. 21 grud­nia odbyło się spo­tkanie bur­mistrza z mieszkańcami.

Czytaj więcej: Świąteczne spo­tkanie przy choince

Świąteczne spo­tkanie władz z przedsiębiorcami

Bożonarodzeniowy czas jest wspaniałą okazją do wspól­nych spo­tkań, nie tylko w gronie rodzin­nym. Takie właśnie spo­tkanie miało miej­sce w dniu dzisiej­szym w Ośrodku Kul­tury i Turystyki, gdzie władze samorządowe spo­tkały się z pakoskimi przed­siębior­cami, soł­tysami, dyrek­torami jed­nostek oraz organizacjami by podziękować za współ­pracę na rzecz miasta i gminy Pakość oraz złożyć życzenia. To rów­nież dobra okazja aby pod­sumować mijający rok.

Czytaj więcej: Świąteczne spo­tkanie władz z przed­siębior­cami

Zawiszaki prze­kazali Światełko Pokoju

Wczoraj 1 Drużyna Har­cer­ska „Lemuria”, dzisiaj 88 Drużyna Har­cer­ska „Zawiszaki” prze­kazali na ręce włodarzy Betlejem­skie Światełko Pokoju.

Czytaj więcej: Zawiszaki prze­kazali Światełko Pokoju

Betlejem­skie światełko pokoju dotarło do Pakości

W dniu dzisiej­szym w Urzędzie Miej­skim w Pako­ści har­cerze z 1 Drużyny Har­cer­skiej „Lemuria” prze­kazali Betlejem­skie Światło Pokoju na ręce bur­mistrza Pako­ści Zyg­munta Gronia. Co roku akcji towarzyszy inne hasło – tym razem brzmi ono: „Światło, które daje moc…” .

Czytaj więcej: Betlejem­skie światełko pokoju dotarło do Pako­ści

Uczcili pamięć poległych w katastrofie

Dokład­nie 50 lat temu w Giebni roz­bił się bom­bowiec Ił-​28 należący do 7 Brygady Lot­nic­twa Rozpoznawczo-​Bombowego z Powidza, w którym, z nie­wyjaśnionych do tej pory przy­czyn, zginęło trzech lot­ników — porucz­nik pilot Jan Grymuza, nawigator Bonifacy Hędzelew­ski i strzelec Ryszard Jędras. W dniu katastrofy wykonywali lot ćwiczebny.

Czytaj więcej: Uczcili pamięć poległych w katastrofie

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD