Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

II festiwal Twór­czo­ści Artystycz­nej osób niepełnosprawnych

Już po raz drugi w sali Ośrodka Kul­tury i Turystyki w Pako­ści odbył się Festiwal Twór­czo­ści Artystycz­nej Osób Nie­peł­nospraw­nych. Organizatorami byli Ośrodek Pomocy Spo­łecz­nej w Pako­ści oraz świetlica środowiskowa „Przy­stań”.

Czytaj więcej: II festiwal Twór­czo­ści Artystycz­nej osób nie­peł­nospraw­nych

Zapraszamy na bez­płatne szkolenie

Szanowni Pań­stwo,
Główny Punkt Infor­macyj­nych Fun­duszy Europej­skich w Byd­gosz­czy zaprasza na BEZ­PŁATNE spo­tkanie infor­macyjne pt. „Przed­siębiorco! Zwiększ swoje szanse na sukces”.

Czytaj więcej: Zapraszamy na bez­płatne szkolenie

Dzień Seniora

Dzień Seniora to święto, które w naszej gminie jest obchodzone w wyjąt­kowy spo­sób. To dzień, kiedy naszym Seniorom należą się szczególne słowa uznania, szacunku i podziękowania za ich zro­zumienie i mądrość, którą obdarowują młod­sze pokolenie.

Czytaj więcej: Dzień Seniora

Święto Odzyskania Niepodległości

101. rocz­nica odzyskania nie­pod­legło­ści prze­biegała w naszej gminie pod znakiem pamięci i wdzięcz­no­ści dla tych, którzy wywal­czyli nam wol­ność oraz jej bronili.

Czytaj więcej: Święto Odzyskania Nie­pod­legło­ści

Akademia w Szkole Pod­stawowej im. Ewarysta Estkowskiego

Rocz­nica odzyskania przez Pol­skę nie­pod­legło­ści, a wraz z nią uroczyste świętowanie tego wydarzenia, na stałe wpisuje się w kalen­darz szkol­nych uroczysto­ści Szkoły Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego. Pamiętając wydarzenia tam­tych lat oraz ludzi, którzy przy­czynili się do naszej wol­no­ści, uczniowie szkoły wraz z nauczycielami przy­gotowali uroczystą akademię.

Czytaj więcej: Akademia w Szkole Pod­stawowej im. Ewarysta Est­kow­skiego

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD