Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Na tropie lokal­nych inwestycji” — pokaż jak wypięk­niała Twoja okolica dzięki fun­duszom unijnym!

Zaob­ser­wowali­ście istotny roz­wój Waszej okolicy? Chcesz pokazać jak wygląda nowo powstały lub odnowiony obiekt? Wystar­czy, że stworzysz film pokazujący zmiany, jakie zaszły na obszarze działania LGD Czar­noziem na Soli dzięki realizacji projek­tów współ­finan­sowanych ze środ­ków unijnych!

Czytaj więcej: „Na tropie lokal­nych inwestycji” — pokaż jak wypięk­niała Twoja okolica dzięki fun­duszom unij­nym!

Wysłuchania publiczne w sprawie kon­cep­cji nowego budżetu UE w Pol­sce! Daj się wysłuchać!

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicz­nych dot. projektu Umowy Part­ner­stwa i poszczegól­nych programów krajowych prze­widzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 20212027. Pierw­sze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwiet­nia br.

Czytaj więcej: Wysłuchania publiczne w sprawie kon­cep­cji nowego budżetu UE w Pol­sce! Daj się wysłuchać!

Ruszyły zapisy do ogól­nopol­skich kon­kur­sów dla Kół Gospodyń Wiejskich

Pięt­na­ście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogól­nopol­skich kon­kur­sach przy­gotowanych pod­czas wyjąt­kowego święta — Festiwalu Kół Gospodyń Wiej­skich „Pol­ska Od Kuchni”. Każde Koło Gospodyń Wiej­skich może wziąć udział w dowol­nej licz­bie konkursów.

Czytaj więcej: Ruszyły zapisy do ogól­nopol­skich kon­kur­sów dla Kół Gospodyń Wiej­skich

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD