Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Będzie można oddać krew

W obliczu epidemii Covid-​19 wzrasta zapotrzebowanie na krew nie­zbędną do ratowania ludz­kiego życia.

Czytaj więcej: Będzie można oddać krew

102. rocz­nica Odzyskania Niepodległości

Dziś, 11 listopada obchodzimy w Pol­sce Narodowe Święto Nie­pod­legło­ści, które dla Polaków jest jed­nym z naj­waż­niej­szych świąt pań­stwowych. W 1918 r., po 123 latach nie­woli, nasz kraj odzyskał suwerenność.

Czytaj więcej: 102. rocz­nica Odzyskania Nie­pod­legło­ści

Stacja Uzdat­niania Wody w Kościelcu oficjal­nie otwarta

Sym­boliczne otwar­cie, które miało miej­sce w dniu dzisiej­szym, zakoń­czyło prowadzoną przez Przed­siębior­stwo Usług Gmin­nych w Pako­ści moder­nizację stacji uzdat­niania wody w Kościelcu.

Czytaj więcej: Stacja Uzdat­niania Wody w Kościelcu oficjal­nie otwarta

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD