Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Choinka stanęła na pakoskim Rynku

Pakość powoli przy­gotowuje się do Świąt Bożego Narodzenia, czego naj­lep­szym dowodem jest roz­poczęty w dniu dzisiej­szym mon­taż choinki na Rynku.

Czytaj więcej: Choinka stanęła na pakoskim Rynku

Kon­kurs „Kolędy na Soli” prze­dłużony do 29 stycz­nia 2021 roku!

W związku z prze­dłużeniem zamknięcia szkół oraz wprowadzeniem prze­rwy w zajęciach szkol­nych (ferie zimowe) dla wszyst­kich województw jed­nocześnie, co może wiązać się z trud­no­ściami organizacyj­nymi jed­nostek chcących wziąć udział w naszym kon­kur­sie, LGD Czar­noziem na Soli prze­dłuża kon­kurs muzyczny „Kolędy na Soli”. Zgłoszenia można dostar­czać do 29 stycz­nia 2021 r.

Czytaj więcej: Kon­kurs „Kolędy na Soli” prze­dłużony do 29 stycz­nia 2021 roku!

Będzie można oddać krew

W obliczu epidemii Covid-​19 wzrasta zapotrzebowanie na krew nie­zbędną do ratowania ludz­kiego życia.

Czytaj więcej: Będzie można oddać krew

102. rocz­nica Odzyskania Niepodległości

Dziś, 11 listopada obchodzimy w Pol­sce Narodowe Święto Nie­pod­legło­ści, które dla Polaków jest jed­nym z naj­waż­niej­szych świąt pań­stwowych. W 1918 r., po 123 latach nie­woli, nasz kraj odzyskał suwerenność.

Czytaj więcej: 102. rocz­nica Odzyskania Nie­pod­legło­ści

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD