Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

76 rocz­nica wybuchu Powstania Warszawskiego

W godzinę „W” 1 sierp­nia br. władze samorządowe na czele z bur­mistrzem Pako­ści Zyg­mun­tem Groniem, radni oraz miesz­kańcy Pako­ści spo­tkali się na placu Armii Krajowej by oddać hołd Powstań­com Warszawskim.

Czytaj więcej: 76 rocz­nica wybuchu Powstania War­szaw­skiego

Spo­tkanie w Ośrodku Kultury

W sobotę, 20 czerwca w Ośrodku Kul­tury i Turystyki z miesz­kań­cami Gminy Pakość spo­tkali się sekretarz stanu w Minister­stwie Spraw Zagranicz­nych Szymon Szyn­kow­ski vel Sęk, poseł na Sejm RP i jed­nocześnie Prezes Zarządu Okręgowego PiS Tomasz Latos oraz Wojewoda Kujawsko-​Pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

Czytaj więcej: Spo­tkanie w Ośrodku Kul­tury

Place zabaw i siłow­nie plenerowe ponow­nie otwarte

Mamy dobrą wiadomość dla dzieci i młodzieży! Od dzisiaj place zabaw i siłow­nie plenerowe na terenie gminy zostały ponow­nie otwarte. Poszczególne urządzenia zostały przed otwar­ciem zdezynfekowane.

Czytaj więcej: Place zabaw i siłow­nie plenerowe ponow­nie otwarte

Zapraszamy do udziału w konkursie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czar­noziem na Soli zaprasza wszyst­kich miesz­kań­ców obszaru Lokal­nej Strategii Roz­woju do wzięcia udziału w Kon­kur­sie pt. „Czar­noziem­ska Krzyżówka”.

Czytaj więcej: Zapraszamy do udziału w kon­kur­sie

Przy­datne informacje

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD