Informacje o dostępności Zmiana kontrastu

Spo­łecz­ność, organizacje, wydarzenia

Nowy Rok powitaliśmy na rynku

Jak co roku, miesz­kańcy Pako­ści przy­witali Nowy Rok na rynku. Życzenia Szczę­ścia, Zdrowia i Pomyśl­no­ści złożył miesz­kań­com Bur­mistrz Wiesław Koń­czal, wraz z Prze­wod­niczącym Rady Miej­skiej Tade­uszem Grupą.

Czytaj więcej: Nowy Rok powitaliśmy na rynku

Życzenia Świąteczne Bur­mistrza Pako­ści i Prze­wod­niczącego Rady Miejskiej

zyczenia1

Tar­gowisko w Pako­ści już działa

Han­dlowcy, rol­nicy i hodowcy będą mogli sprzedawać swoje produkty w Pako­ści na nowym tar­gowisku. Uroczyste otwar­cie tar­gowiska oddanego do użytku w ramach programu „Mój Rynek” odbyło się 6 grud­nia 2013r. Projekt zrealizowała Gmina Pakość przy wspar­ciu fun­duszy unij­nych, w ramach Programu Roz­woju Obszarów Wiej­skich na lata 20072013. Ogólny koszt inwestycji 1,031 mln. zł, w tym dofinan­sowanie zewnętrzne 582 797,08 zł.

Czytaj więcej: Tar­gowisko w Pako­ści już działa

W Mikołajki rusza tar­gowisko przy ul. Św. Jana

Otwar­cie nowego tar­gowiska odbędzie się 6 grud­nia 2013r. (piątek), o godz. 9.00. Tar­gowisko zostało wyremon­towane w ramach programu „Mój Rynek”. Zapraszamy wszyst­kich zain­teresowanych do zwiedzania inwestycji oraz zakupów.

Czytaj więcej: W Mikołajki rusza tar­gowisko przy ul. Św. Jana

Patriotyzm to słowo, które zobowiązuje.

Miesz­kańcy, przed­stawiciele władz samorządowych, radni, uczniowie, nauczyciele oraz kom­batanci, złożeniem kwiatów pod pomnikiem „Orła zrzucającego kaj­dany” uczcili 95 rocz­nicę odzyskania przez nasz kraj nie­pod­legło­ści i wyrwania się spod piętna zaborów.

Czytaj więcej: Patriotyzm to słowo, które zobowiązuje.

Biuletyn Informacji Publicznej
logo epuap
logo rzeka
Plan Pakości

geoportal

logo LGD